ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Шістнадцята позачергова  сесія сьомого  скликання)

 

16  грудня  2016  року

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку та

підтримки аграрного комплексу

Гадяцького району за пріоритетними

напрямками на 2016 - 2020 роки

 

 

             Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення одинадцятої сесії сьомого скликання Гадяцької ради від 05.08.2016 «Про затвердження  Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки» та рішення  другого пленарного засідання одинадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 23.11.2016 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року»,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за пріоритетними напрямками на 2016 -2020 роки, виклавши її текст в новій редакції, що додається.
 2. Внести зміни до Порядку використання коштів місцевого та субвенції з  обласного бюджету на виконання заходів Програми  розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького  району  за пріоритетними напрямками на 2016-2020 роки, виклавши його текст в новій редакції, що додається.
 3. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування (Доля І.П.).

 

 

 

 

 

Голова

районної ради                                                                      В. НІКІТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Одинадцята сесія сьомого скликання)

05 серпня 2016 року

в редакції рішення районної ради

(Шістнадцята позачергова сесія сьомого скликання)

16 грудня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки

 

 

 

Гадяч

2016

 

Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки (надалі Програма) спрямована на реалізацію Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16 січня 2015 року, щорічних програм  економічного та соціального розвитку району.

 

І. Оцінка поточної ситуації в розвитку сільських територій району

 

Гадяцький район знаходиться у межах Полтавської рівнини Дніпровсько - Донецької впадини. У районі 27 сільських рад, які об’єднують  94  населених пункти. Сільське населення району  складає 29,6 тис. осіб (55%), що є вище середньообласного показника.

За специфікою виробництва Гадяцький район – аграрний і посідає перші місця з виробництва сільськогосподарської продукції в області.

Виробнича спеціалізація району спрямована на вирощування зерна, виробництво молока, м’яса.

У структурі сільськогосподарського виробництва рослинництво складає 72,3%, тваринництво – 27,7%. Це свідчить про ефективність сільського господарства району.

Одним із головних роботодавців для мешканців сіл є аграрний сектор. Структура сільськогосподарського виробництва за останні роки зазнала значних змін, що призвело до суттєвих змін у якості життя мешканців сільських територій. Приватизація земель і новий підхід до ринкової економіки не дали очікуваних результатів. Ціни на сільськогосподарські товари і харчову продукцію доходять до рівня розвинутих країн Європи, у той час, як заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській місцевості.

Натомість, фермери, особливо невеликі, особисті селянські господарства, що займають певні позиції в районі з виробництва сільськогосподарської продукції, в умовах  нестабільної ринкової ситуації, намагаються покращити продуктивність з використанням застарілих традиційних технологій.

В аграрному секторі суттєво зріс ступінь концентрації земель, що не дає можливості забезпечити достатню зайнятість для сільського населення, по розрахунках тільки 11% жителів села працездатного віку працює в сільськогосподарських підприємствах. Слабкі можливості для зайнятості та занепад соціальної інфраструктури в сільських і приміських місцевостях є ключовими причинами низького рівня життя і, як наслідок, відтоку та загального старіння населення, що створює додатковий тиск на міста області і прискорює занепад традиційних сіл.

Село стало неперспективним для молоді і фактично вимирає – як правило, там живуть люди старшого віку. Село швидкими темпами втрачає культурну, соціальну та економічну інфраструктуру. Таке становище потребує всебічного підходу до розвитку села за допомогою розробки  та впровадження програм підтримки і втручань органів влади, як обласних, так і місцевих.

Існує ряд можливостей, які варто задіяти для покращення становища сільських територій. Враховуючи можливості впливу на вирішення існуючих проблем, першочергову увагу доцільно зосередити на:

 • економічній підтримці, пов’язаному із збільшенням доданої вартості аграрного виробництва, формуванні додаткових доходів індивідуальних домогосподарств через підтримку малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, розвитку обслуговуючої кооперації, асоціацій виробників;
 • соціально-економічному втручанні, спрямованому на збереження та підвищення трудового потенціалу сільських територій;
 • еколого-економічній підтримці, спрямованій на сприяння виробництва органічної сільськогосподарської продукції у фермерських та індивідуальних домогосподарств району, на яку є сьогодні попит, створенні умов для поліпшення стану довкілля, зокрема формуванні екологічної культури населення;
 • популяризації нетрадиційних для сільської місцевості видів виробництва та послуг, які створюють вищу додану вартість, підтримку самозайнятості мешканців через розвиток сільського зеленого туризму та приватного підприємництва.

 

ІІ. Мета Програми

 

Головною метою зазначеної Програми є збільшення доданої вартості в аграрній сфері, підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села та якості життя в сільській місцевості.

 

ІІІ. Основні пріоритетні  напрями Програми:

 

Напрям 1. Підвищення конкурентноздатності малого та середнього аграрного бізнесу.

1.1. Галузь  тваринництва.

1.2. Галузь рослинництва.

 

Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

2.2. Підтримка  сільськогосподарської дорадчої діяльності.

 

Напрям 3. Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування.

 

 

 

Напрям 1. Підвищення  конкурентноздатності малого та середнього

          аграрного бізнесу.

 

Малі сільськогосподарські виробники створюють понад 40 відсотків валового сільськогосподарського продукту, зокрема переважну частину картоплі, фруктів, овочів та молока. Вони охоплюють близько 80 відсотків населення, зайнятого у сільському господарстві. Понад 20 відсотків малих сільськогосподарських виробників здійснюють комерційну діяльність, реалізуючи власно вироблену продукцію переважно на локальних (місцевих) ринках, решта – ведуть натуральне та напівнатуральне виробництво. Малі сільськогосподарські виробники істотно впливають на якість життя у сільській місцевості та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Всупереч соціально-економічному значенню малих сільськогосподарських виробників, ще не створені законодавчі передумови для надання їм статусу повноправних учасників ринків, матеріальних, фінансових ресурсів та сільськогосподарської продукції. Відсутній доступ до системи охорони праці та соціального захисту. Вони майже не отримують державної підтримки на розвиток виробництва. Неефективною є система реєстрації малих сільськогосподарських виробників, обліку результатів їх діяльності, доходів та зайнятості в них.

З метою покращення результатів діяльності малих сільськогосподарських виробників та збільшення їх внеску у продовольче самозабезпечення і виконання ними економічних, екологічних і соціальних функцій на селі, необхідно розробити механізми державної підтримки для цих виробників, які сприятимуть підвищенню їх життєздатності та конкурентоспроможності, залученню інвестицій, зростанню і стабільності доходів, активізації участі у ринках аграрної продукції.

Головним завданням реалізації даної Програми є розроблення системи економічних та організаційних заходів щодо підтримки малих сільськогосподарських виробників для сприяння підвищенню їх продуктивності та доходності, модернізації, нарощенню доданої вартості, використанню інноваційних каналів просування продукції, доступу до фінансів.

 

 • Тваринництво.

 

1.1.1. Відшкодування витрат сімейним фермам, ОСГ та СФГ по вирощуванню ВРХ, кіз, овець, хутрових тварин, які пов’язані із селекційно-племінною роботою, ветеринарним обслуговуванням та придбанням обладнання, та СФГ на реконструкцію тваринницьких ферм.

Опис проблеми:

У галузі сільськогосподарського виробництва району тваринництво є тією галуззю, яка дає вагомий внесок до валового виробництва сільськогосподарської продукції.

Серед районів Гадяцький район входить до п’ятірки лідерів по виробництву молока.

Понад 35  відсотків виробництва зосереджено в особистих селянських господарствах. Проте, протягом останніх років спостерігається тенденція зменшення валового виробництва молока в господарствах населення.

 

Динаміка виробництва молока в господарствах населення,  тонн

 

Негативний вплив на функціонування галузі проявляється в постійному скороченні поголів’я молочних корів.

 

Динаміка поголів’я корів в господартсвах населення, голів

 

 

Перспективним напрямом агробізнесу в приватному секторі є козівництво та вівчарство. На протязі останніх років поголів’я кіз продовжує скорочуватися. Основним напрямом розвитку галузей є створення сімейних ферм і особистих селянських господарств з виробництва та переробки козячого молока, м’яса баранини. Сприяння розвитку козівництва та вівчарства вбачається за рахунок впровадженням сучасних технологій утримання тварин, закупівля обладнання для заготівлі та переробки кормів, вдосконаленням технічної оснащеності ферм з впровадженням механізованого доїння кіз та переробки козячого молока.

Тенденція скорочення обсягів виробництва продукції у цій категорії господарств зберігається, що ставить під загрозу зменшення надходження сировини для переробної  промисловості, а звідти, і споживання продуктів тваринного походження на душу населення відповідно до фізіологічно обґрунтованих норм, особливо м’яса, зменшення зайнятості населення та погіршення платоспроможності громадян району.

Особисті селянські господарства та сімейні ферми потребують підтримки у створенні умов для виробництва та збуту сільськогосподарської продукції, забезпеченні її якості, відповідно до діючих стандартів, запровадженні засобів малої механізації, підвищенні продуктивності і генетичних якостей майбутнього маточного поголів`я худоби, шляхом проведення штучного осіменіння спермою бугаїв-плідників з визначеною племінною цінністю.

На жаль, за останнє десятиліття спостерігається зниження штучного осіменіння маточного поголів’я в індивідуальному секторі.

Науково доведено, що молодняк ВРХ, одержаний від штучного осіменіння спермою племінного бугая і успадкувавши генетичні якості матері, має вищу продуктивність, що дасть змогу нарощувати валове виробництво молока в господарствах населення. Теличка, одержана від штучного осіменіння спермою племінного бугая, ставши коровою, та успадкувавши генетичні якості, може дати на 500-1500 кг молока більше своєї матері.

На даний час актуальним є надання фінансової підтримки домогосподарствам, що прагнуть покращити якість продукції та модернізувати власне виробництво, і для яких таке виробництво є єдиним джерелом існування. В перспективі такі особисті селянські господарства при збереженні та нарощенні поголів’я будуть мати можливість трансформуватись, або у фермерські господарства сімейного типу, або зареєструвати власне підприємництво, що в підсумку забезпечить створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, покращення умов праці селян.

Напрямок підтримки: Відшкодування витрат сімейним фермам, ОСГ та СФГ по вирощуванню ВРХ, кіз, овець, хутрових тварин, які пов’язані із селекційно-племінною роботою, ветеринарним обслуговуванням та придбанням обладнання, та СФГ на реконструкцію тваринницьких ферм.

Мета:  оптимізація виробничих процесів, збільшення виробництва тваринницької продукції та поліпшення її якості, шляхом стимулювання особистих селянських господарств та сімейних ферм до здійснення якісного відтворення маточного поголів’я , з метою покращення генетики майбутнього маточного поголів’я тварин.

Завдання:

 • заохотити власників ОСГ, СФГ до збереження існуючого поголів’я худоби та його нарощення;
 • підвищити необхідний рівень продуктивності тварин;
 • покращити якість виробленої сировини;
 • отримати здорове маточне поголів’я, шляхом усунення парування доморощеними бугаями та розповсюдження інфекційних захворювань;
 • перевести роботу виробництва продукції тваринництва в індивідуальному секторі на більш організований рівень.

 

Заходи:

 • Відшкодування витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних фермах, ОСГ, СФГ, які утримують від 3 до 20 голів, шляхом повернення коштів у розмірі 100% вартості послуг та відшкодування вартості витрат на придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин.

Орієнтовна  сума  на  рік  -  60,0 тис. грн.  На  період дії Програми  -  300,0         тис. грн.

 • Відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів, обладнання для утримання хутрових тварин, ОСГ, СФГ та сімейним фермам, які утримують від 6 до 20 корів, та (або) від 10 голів кіз, овець, та (або) від 100 голів хутрових тварин, шляхом компенсації витрат в розмірі 50 %, але не більше 30000 грн. на одне ОСГ, або сімейну ферму. Умова: співфінансування у співвідношенні: 25% районний, сільський  бюджет та 25% обласний бюджет, з поступовим зменшенням частки обласного бюджету до 10% згідно таблиці Ресурсне забезпечення Програми (с. 25).

Орієнтовна сума на 2016 рік – 34 тис.грн. обласний бюджет,17 тис.грн.,  17 тис.грн – місцеві бюджети та інші джерела.  На  період дії Програми  - 194 тис.грн.

 • Відшкодування, завершених у поточному році етапів реконструкції тваринницьких ферм у розмірі до 30% (фактично понесених витрат). Умова: співфінансування у співвідношенні: 15% районний бюджет та 15% обласний бюджет, з поступовим зменшенням частки обласного бюджету до 5% згідно таблиці Ресурсне забезпечення Програми (с.25).
 • Орієнтовна сума на період дії Програми  - 512,0 тис. грн.

 

Результати:

 • стабілізація чисельності поголів’я в індивідуальному секторі та його подальше нарощення до 6000 голів;
 • покращення генетичних якостей сільськогосподарських тварин;
 • збільшення виробництва  молока  в  господарствах  населення  до 40 тис. тонн, зокрема, підвищення продуктивності корів до 7000 кг молока на корову за рік, а також покращення його якості;
 • збільшення доходів особистих селянських господарств та сімейних ферм мінімум на 6000 грн. в рік.

Фінансове забезпечення напрямку Програми

Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 1006,0 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 518,2 тис. грн., з місцевих бюджетів – 487,8 тис. грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми, тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

518,2

77,0

144,0

118,8

89,2

89,2

Місцевий бюджет та інші джерела

487,8

17,0

84,0

109,2

138,8

138,8

Разом

1006,0

94,0

228,0

228,0

228,0

228,0

 

 

1.1.2.  Розвиток бджільництва.

 

Опис проблеми: історія розвитку бджільництва на Гадяччині  має глибоке коріння. В районі функціонує Полтавська філія Національного наукового центру  «Інститут бджільництва ім. І.П. Прокоповича», заснований на базі Української дослідної станції бджільництва, яка з 1953 року знаходиться у м. Гадячі.  

 Бджільництво в районі має запилювально - медовий напрям, і в господарствах усіх форм власності налічується 9974 бджолиних сімей. Щорічне виробництво меду на пасіках усіх категорій господарств району складає 648 тонн.

Важливим економічним показником галузі є виробництво додаткових продуктів бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, трутневого гомогенату, бджолиної отрути, які є основою виготовлення низки цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування. На жаль, виробництво цих продуктів щорічно зменшується через відсутність їх збуту.

 Бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60 відсотків, і навіть більше, залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня натуральна вага.

Напрямок Програми базується на нормах Закону України «Про бджільництво» від 22 лютого 2000 року № 1492-І.

Мета:

Метою програми є:

 • підвищення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок запилення бджолами, забезпечення населення продукцією бджільництва, створення племінних пасік, підтримка і розвиток масового, товарного утримання пасік, збільшення кількості бджолосімей, відродження промислу медоваріння;
 • ріст зайнятості населення через збільшення кількості осіб, які будуть займатись бджільництвом.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Селекційно-племінна робота

Розвиток  селекційно-племінної  роботи  дасть можливість відновити кількість бджолосімей та збільшити їх продуктивність, впровадити чистопородне розведення бджіл, також впровадження нових порід бджіл характерних для запилення окремих сільськогосподарських  культур.

Формування відводків, пакетів від сильних бджолосімей сприяло б забезпеченню бджолопакетами пасічників з інших регіонів.

Розширення виробництва продукції бджільництва дасть можливість забезпечити одержання високоякісної, екологічно чистої та безпечної для здоров’я людини продукції бджільництва.

Заходи:

 • Підтримка пасічників-початківців, випускників ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів останнього року випуску перед звітним, мешканців Гадяцького району, шляхом відшкодування 30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше 10 тис. грн. на одну особу. Умова: співфінансування у співвідношенні: 15% місцевий бюджет та 15% обласний бюджет, з поступовим зменшенням частки обласного бюджету до 5% згідно таблиці Ресурсне забезпечення Програми (с. 25).

Орієнтовна сума на 2016 рік – 24 тис. грн. обласний бюджет, 12 тис. грн., місцеві бюджети – 12 тис.грн.  На період дії Програми –90 тис. грн.

 • Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової підтримки на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних пасік для особистих селянських господарств, фізичних осіб підприємців, приватних підприємств, селянських фермерських господарств, шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, закупленого у сертифікованих господарствах, але не більше ніж 5 тис. грн. на одну пасіку. Умова: співфінансування у співвідношенні: 25% районний бюджет та 25% обласний бюджет.

Орієнтовна сума на 2016 рік 18,0 тис.грн., на період дії Програми – 90 тис. грн.

 

 

Результати:

- подальший розвиток галузі бджільництва;

- нарощення обсягів виробництва та реалізації таких важливих та життєво необхідних продуктів як мед, пилок, віск, прополіс. Зокрема, обсяг виробництва меду планується наростити до 1000 тонн.;

- розвиток самозайнятості та підприємництва на селі;

- забезпечення збільшення врожаїв сільськогосподарських культур;

- створення мінімум 10 робочих місць;

- створення  племінного стада мінімум на 15 бджолосімей.

Фінансове забезпечення напрямку Програми:

Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів протягом 2016 – 2020 років. Розрахункова загальна потреба в коштах складає 210,0 тис. грн. в тому числі з обласного бюджету – 73,8 тис. грн., з місцевих бюджетів –136,2 тис. грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми,

тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

73,8

21,0

21,0

11,4

10,2

10,2

Місцевий бюджет та інші джерела

136,2

21,0

21,0

30,6

31,8

31,8

Разом

210,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

 

 

1.2. Рослинництво.

 

1.2.1. Садівництво та ягідництво.

 

1.2.1.1. Компенсація коштів, що використані на закладання нових насаджень плодово-ягідних культур особистим селянським господарствам, селянським фермерським господарствам, фізичним особам підприємцям та загальноосвітнім, спеціалізованим та дошкільним закладам,  медичним та соціальним закладам району.

 

Опис проблеми:

Основними організаційно-економічними засадами розвитку садівництва в Гадяцькому районі є великі внутрішні потреби в плодах, ягодах і продуктах їх промислової переробки. Відомо, що для забезпечення фізіологічного функціонування організму людини потрібно за рік споживати не менш ніж 90 кг фруктів та ягід. На сьогодні в середньому жителі району споживають майже вдвічі менше.

Саме  в розвитку садівництва та ягідництва вбачаються одні із кращих перспектив розвитку не лише фермерських, а й одноосібних господарств.

Природно-економічні умови Гадяцького  району є досить сприятливими для успішного розвитку садівництва.

Садівництво та ягідництво є галуззю, яка не лише забезпечить жителів району фруктами та ягодами, а й є важливою частиною розвитку сільських територій, збільшуючи кількість робочих місць та забезпечуючи ефективне використання земельних ресурсів. За оцінками фахівців, зайнятість населення для виконання робіт на одному гектарі землі під садівництво у 10 – 15 разів вища, ніж під технічними та зерновими культурами. Крім цього, люди в садівництві зайняті не тільки у весняно-осінній період, а і у зимовий, коли є роботи з обрізки саду та інші зимові роботи.

Зрозуміло, що розвиток такого напрямку підприємництва потребує початкових інвестицій але, на жаль, стримується відсутністю необхідної кількості коштів у представників малого аграрного бізнесу на закладку садів, адже результату можна досягти лише при використанні високопродуктивних, районованих сортів та впроваджуючи новітні технологічні досягнення.

Фінансова підтримка, направлена на закладку садів та ягідників, дасть можливість представникам особистих селянських, фермерських господарств, фізичним особам - сільськогосподарським товаровиробникам значною мірою вирішити питання зайнятості, збільшить їх доходи.

 

Напрямок підтримки:

Компенсація коштів, що використані на закладання нових насаджень плодово-ягідних культур та встановлення систем зрошення:

- особистим селянським господарствам, селянським фермерським господарствам, фізичним особам-підприємцям;

- суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, що заклали нові плодово-ягідні насадження на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, професійно-технічних, спеціалізованих та дошкільних закладів, будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів району.

Мета:

Метою Програми є:

- збільшення обсягів виробництва плодово-ягідної продукції,

- вирішення проблем зайнятості сільського населення;

- стимулювання підприємництва.

Завдання:

- насичення ринку Гадяцького району вітчизняною якісною плодово - ягідною продукцією;

- заохочення власників ОСГ та сімейних ферм до посадки садів та ягідників посадковим матеріалом, що вирощений та адаптований до природно - кліматичних умов району;

- закладка нових і реконструкція старих садів сортами короткого циклу, що вступають у фазу плодоношення на 3-й, 4-й рік після садіння.

Заходи:

 • компенсація в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на посадку плодово-ягідних насаджень на площі не більше 2 га в розмірах:
 • за 1га яблуневого або грушевого саду не більше 40 тис. грн.;
 • за 1га кісточкових  не більше 15 тис. грн.;
 • за 1га ягідника не більше 20 тис. грн.;
 • за 1 га встановлених систем зрошення не більше 10,0 тис. грн.;
 • Пріоритетне право надається суб’єктам господарювання, які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у атестованих господарств Полтавської області, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садівного матеріалу.

Максимальний розмір площі, що підпадає під дію Програми - до 2 га.   Це обумовлено необхідністю задіяти земельні ділянки, що виділені для ведення особистого селянського господарства, в тому числі і для учасників АТО, що сприятиме адаптації до  мирного життя наших воїнів.

Фінансування – обласний бюджет.

 • компенсація витрат в розмірі 100% при закладенні плодово-ягідних насаджень та встановлення систем зрошення на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, професійно-технічних, спеціалізованих та дошкільних закладів, будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів району, що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування компенсація надається в межах норм, передбачених попередніми пунктами Програми, за умови співфінансування з з районного бюджету, або інших джерел в обсязі не менше 50%.

 

Результати:

- збільшення валового виробництва плодів та  ягід;

- створення додаткових робочих місць у кількості до 20 осіб;

- забезпечення населення району власною, високоякісною, доступною за ціною плодово-ягідною продукцією у відповідності до медичних норм;

- покращення якості виробленої продукції.

Фінансове забезпечення напрямку Програми:

Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного та районного  бюджетів протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 192 тис.грн., в тому числі з обласного бюджету – 162,0 тис.грн., з місцевих бюджетів – 30,0 тис. грн.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. грн.

Етапи виконання Програми,

тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

162,0

18,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Місцевий бюджет та інші джерела

30,0 

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Разом

192,0

20,0

40,0

42,0

44,0

46,0

 

Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері.

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої служби.

 

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Значна частина сільськогосподарської продукції в районі виробляється саме в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними особами – сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають постійно діючих каналів реалізації такої продукції. Тому, вирощена сільськогосподарська продукція, як правило, реалізується на стихійних ринках, через посередників за заниженими цінами, а іноді, залишається на полях або псується.

Традиційним засобом виживання дрібних ринкових суб’єктів є кооперація, яка завжди надавала можливість  виходу із ситуації, що вважається критичною та кризовою. Кооператив дійсно є ефективним засобом самодопомоги для тих, хто опинився в скрутному становищі.

Водночас формування мережі сільськогосподарських кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність будь-якої державної підтримки.

Як наслідок, в районі зареєстрований лише один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Овід» в с. Харківці, який на здійснює діяльності.

В даний час створились найбільш сприятливі умови для створення і розвитку постачальницьких, заготівельно-збутових, молочних, м’ясних, зернових переробних, сервісних та багатофункціональних кооперативів.

Вирішення питання щодо збуту продукції, вирощеної фермерами, особистими селянськими господарствами та фізичними особами в районі можливе за умови фінансової підтримки розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності дрібних сільськогосподарських товаровиробників, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості, створення ланцюжків доданої вартості сільськогосподарської продукції.

Крім цього, на користь розвитку кооперації в районі впливає факт усвідомлення, що особисті селянські і фермерські господарства та фізичні особи - сільськогосподарські товаровиробники не здатні самостійно адаптуватися до вимог СОТ і кон’юнктури аграрного ринку щодо виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції.

Розв’язання проблеми реалізації та переробки сільгосппродукції, що вирощена дрібними товаровиробниками, можливе  лише за умови фінансової  підтримки їх створення та розвитку і є важливою соціально-економічною інституцією підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, активного розвитку сільської місцевості та підвищення рівня і якості життя сільського населення в цілому.

Напрямок підтримки:

Фінансова підтримка або часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Мета:

Метою Програми є:

 • сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • вирішення питання просування сільськогосподарської продукції особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок.

Завдання:

- поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- надання організаційної підтримки при створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;

- підвищення доходів сільського населення.

Заходи:

 • організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів особистих селянських господарств, селянських фермерських господарств та фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників про конкурентні переваги провадження їх діяльності у складі таких кооперативів;
 • стимулювання створення нових, відновлення діяльності зареєстрованих недіючих та підтримка діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства, фізичні особи та підприємці – сільськогосподарські товаровиробники, шляхом компенсації 90% вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (з урахування сум податку на додану вартість), але не більше ніж 600 тис. грн., за умови співфінансування 40% – з обласного бюджету, 50% – з місцевих бюджетів та/або інших джерел і 10% – кошти членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з поступовим зменшенням частки обласного бюджету до 20% згідно таблиці Ресурсне забезпечення Програми (с. 25);
 • надання дорадчих послуг сільському населенню з питань розвитку і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • висвітлення у засобах масової інформації позитивного досвіду діяльності різних видів обслуговуючих кооперативів, поширення ідей кооперативного руху.

Результати:

 • підвищення рівня знань з основ кооперації та переваг функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в районі;
 • створення та облаштування мінімум 1 сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що в подальшому буде демонстраційним при створенні аналогічних кооперативів в Гадяцькому районі;
 • підвищення рівня конкурентоздатності особистих селянських господарств, селянських фермерських господарств, фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників, що стали членами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • створення 5 додаткових робочих місць.

 

Фінансове забезпечення напрямку програми

Виконання напрямку Програми буде здійснюватись за рахунок коштів співфінансування обласного та районного бюджету, організацій-донорів, членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 824 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 288,8 тис.грн., з районного бюджету та/або інших джерел – 454,8 тис.грн., кошти членів кооперативів – 80,4 тис.грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. грн.

Етапи виконання Програми, млн. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

288,8

140,0

48,0

36,0

36,0

28,8

Місцеві бюджети та/або інші джерела

454,8

150,0

60,0

72,0

72,0

100,8

Кошти членів СОК

80,4

30,0

12,0

12,0

12,0

14,4

Разом

824,0

320,0

120,0

120,0

120,0

144,0

 

2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.

 

Стан і опис проблеми:

В аграрному секторі району внаслідок реформування відбулися радикальні структурні зміни, які продовжуються і на сьогодні. Останнім часом значна частина власників земельних ділянок виявляють бажання встановити їх межі в натурі (на місцевості) та самостійно господарювати. При цьому новостворювані фермерські господарства та особисті селянські господарства стикаються з проблемами в сучасних умовах функціонування в ринковому середовищі. Найбільш характерні з них:

необхідність самостійного прийняття обґрунтованих управлінських рішень в умовах повної відповідальності за кінцеві результати своєї діяльності;

відсутність достатнього досвіду практичної роботи в ринкових умовах;

обмежена чисельність кваліфікованих галузевих спеціалістів сільського господарства;

недостатність нових знань та практичних навичок у веденні господарювання в умовах обмежених ресурсів;

відсутність стабільних та недорогих каналів отримання інформації – технологічної, економічної, правової тощо.

У сучасних складних економічних умовах при високому рівні безробіття на селі фермерські та особисті селянські господарства набули важливого соціально-економічного значення, оскільки перетворилися для селян у найважливішу складову способу їх життя, зайнятості і формування сімейного бюджету.

Зрозуміло, що подальші якісні і структурні трансформації сектора аграрної економіки, посилення конкурентоспроможності товаровиробників в умовах глобалізації продовольчих ринків значною мірою гальмується недостатнім рівнем економічної культури в країні як сукупності знань, навичок і досвіду ведення аграрного бізнесу в нових умовах господарювання. Більшість сільського населення перебуває осторонь прогресивно-перетворюючої діяльності. Адже залишаючись господарем лише особистого селянського господарства, не можна сформувати риси підприємця, менеджера, лідера, які визначають ринковий тип економічної культури і поведінки.

Лише використовуючи сучасні знання, застосовуючи сучасні технології, техніку можна перетворити сільське господарство на високоефективний сектор економіки. На жаль, селяни, сільськогосподарські товаровиробники сьогодні відірвані від значної частини наукових, технологічних досягнень. Дорогою до знань для цієї частини населення є сільськогосподарське дорадництво.

Програма підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності  направлена на розв’язання всього комплексу завдань, пов’язаних з впровадженням у виробництво досягнень науки і сучасних технологій, удосконалення методів і способів прибуткового господарювання суб’єктів аграрного виробництва, оновленням економічної культури сільського населення, зміцнення конкурентоспроможного людського капіталу на селі.

Програма розроблена з врахуванням норм Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

 

Напрямок підтримки:

До участі у виконанні заходів Програми залучаються на основі конкурсного відбору сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до відповідного державного Реєстру.

Відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації, з урахуванням стану розвитку сільськогосподарського виробництва і сільської місцевості, потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення в дорадчих послугах, на конкурсних засадах визначає виконавців Програми, здійснює розподіл коштів місцевого бюджету між переможцями конкурсу.

 

Програма передбачає виконання таких основних завдань:

 • інформаційно-дорадче забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва;
 • сприяння створенню умов для прибуткового господарювання в агропромисловому виробництва;
 • розвиток сільських територій та розв’язання соціальних проблем сільського населення.

 

Основними методами та заходами дорадчої діяльності є:

 • проведення навчальних семінарів з питань сільськогосподарських технологій, агробізнесменеджменту та маркетингу, створення нових робочих місць на селі, сприяння самозайнятості й зайнятості сільського населення, розв’язання соціальних і побутових проблем у сільській місцевості, які можуть поєднуватись із проведенням демонстраційних показів;
 • надання групових та індивідуальних дорадчих послуг (порад і консультацій) сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню щодо розв’язання їх управлінських та ділових проблем, оптимізації бізнесу, підвищення прибутковості економічної діяльності, створення та діяльності обслуговуючих кооперативів, відгодівлі та штучного запліднення тварин, пенсійного забезпечення, оподаткування, збуту продукції тощо;
 • видання та розповсюдження буклетів, інформаційних листків, брошур, книг, публікацій у засобах масової інформації тощо для забезпечення сільськогосподарських підприємств і сільського населення інформацією про особливості та необхідність створення обслуговуючих кооперативів згідно з чинним законодавством, ціни, ринки, сучасні технології, досягнення науки в зрозумілій для них формі;
 • проведення засідань, круглих столів, конференцій, зборів сільських громад, ініціативних груп, керівників сільськогосподарських підприємств, власників особистих селянських і фермерських господарств, органів державної влади і місцевого самоврядування для обговорення найбільш актуальних проблем, що пов’язані з розвитком сільських територій;
 • організації сільських громад через підтримку створення ініціативних (робочих) груп, органів самоорганізації, громадських організацій сільського населення для розв’язання соціальних проблем;
 • підтримка сільського населення, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у формуванні інфраструктури аграрного ринку, розвитку кооперації, організації роботи комунальних підприємств, установ соціальної сфери;
 • організація дорадчого супроводження кооперативів, громадських організацій, клубів за інтересами, що організовані сільськими жителями, базових та пілотних фермерських, особистих селянських господарств, підприємців;
 • перелік заходів затверджується головним розпорядником коштів.

 

Результати:

У ході реалізації визначених у Програмі заходів буде створено умови пристосування суб’єктів різних форм власності на селі до вимог ринкової економіки для досягнення таких цілей:

 • залучення у виробництво сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств, перетворення їх у фермерські господарства або інші суб’єкти господарювання, надання допомоги щодо їх участі у виконанні державних та місцевих програмах розвитку сільських територій, міжнародних грантах та проектах;
 • створення додаткових робочих місць;
 • заохочення молоді до роботи і проживання в сільській місцевості;
 • сприяння розвитку сільських територіальних громад, поліпшення інфраструктури сільських населенні пунктів;
 • забезпечення проведення діалогу між місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільським населенням з питань реалізації аграрної політики, реалізації угод про соціальне партнерство;
 • сприяння формуванню кооперативних каналів збуту сільськогосподарської продукції, стимулювати процес створення та функціонування обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань;
 • сприяння збільшенню надходжень до місцевих бюджетів для розв'язання проблем сільських територій;
 • сприяння розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах шляхом створення сімейних ферм з метою покращення якості продукції, що виробляється;
 • підвищення рівня обізнаності сільського населення з питань ведення органічного землеробства.

 

 

 

Фінансове забезпечення напрямку Програми

Виконання Програми буде здійснюватись за рахунок коштів обласного, районного бюджету та інших джерел протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 170,0 тис. грн., в тому числі з  місцевих бюджетів та інші джерела 70,0 тис.грн..

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми, тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Місцеві бюджети та інші джерела

70,0

10,0

12,0

14,0

14,0

14,0

Разом

170,0

30,0

32,0

34,0

34,0

34,0

 

Напрям 3. Розвиток органічного землеробства та виробництво

 органічних продуктів харчування.

3.1. Компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.

 Компенсація понесених витрат у зв’язку із постачанням дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам району органічної продукції на умовах державних закупівель.

 

Основні поняття, що використані при розробці Програми

Виробництво органічної продукції (сировини) - виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені законодавством для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів.

Органічна сировина - сировина, отримана в результаті сертифікованого виробництва та спрямовується на подальше використання для отримання нової продукції.

Органічна продукція - продукція, отримана в результаті сертифікованого виробництва.

Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) - видача сертифіката відповідності на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних процедур оцінки відповідності, у тому числі оцінювання, що довели виконання встановлених вимог.

Перехідний період - період переходу від виробництва традиційної (неорганічної) продукції (сировини) до виробництва органічної продукції (сировини).

Уповноважений орган сертифікації - юридична особа, що акредитована відповідно до законодавства та уповноважена на здійснення сертифікації виробництва органічної продукції (сировини).

 

 Стан та опис проблеми:

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні через низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація сільського господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. Тому органічне сільське господарство має екологічні переваги, сприяє скороченню викидів вуглекислого газу, закису азоту й метану, які сприяють глобальному потеплінню.

Органічне сільське господарство, по-перше, знижує ризик втрати здоров’я для сільськогосподарських працівників, адже саме вони найбільш уразливі до дії пестицидів та інших хімікатів, які використовує традиційне  виробництво.

По-друге, органічні продукти більш корисні для споживачів завдяки мінімізації впливу на здоров’я токсичних і стійких хімічних речовин. Особливо корисні органічні продукти для дітей, оскільки  дитячий організм більш вразливий до дії залишків пестицидів, нітратів, важких металів та антибіотиків у продуктах харчування.

При виробництві органічної продукції у рослинництві заборонено використовувати отрутохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист рослин здійснюється переважно препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й рослин використовуються органічні добрива; категорично заборонене використання генетично модифікованих організмів; у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту, гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються профілактичні засоби й гомеопатичні препарати.

Органічні методи господарювання покращують стан ґрунту та його родючість без застосування хімічно синтезованих добрив. Боротьба з бур’янами та шкідниками проводиться без застосування токсичних пестицидів, оберігаючи тим самим земельні та водні ресурси від забруднення токсичними сполуками. Обов’язкове застосування сівозмін, використання насіння і порід, адаптованих до місцевих умов, і відновлення функціонального біорізноманіття сприяють подальшому зміцненню екологічного балансу.

Соціальною перевагою органічного сільського господарства, є те, що воно має високий потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення роботи дрібних фермерських господарств. Разом зі зростанням органічного сектора зростатиме і працевлаштування місцевого населення, оскільки, органічне землеробство менш механізоване і потребує, як правило, більше ручної праці.

Як результат, органічне виробництво може стати ефективним інструментом збереження здоров’я нації, запровадження культури здорового харчування.

Програму розроблено на виконання законів України «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».

 

Мета:

Метою Програми є:

- збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства Гадяцького району;

- забезпечення населення продуктами харчування, що безпечні для здоров’я людини.

 

Напрямок підтримки:

Компенсація в розмірі 100% понесених витрат у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.

Компенсація понесених витрат у зв’язку із постачанням дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам району органічної продукції на умовах державних закупівель.

 

Заходи по реалізації напрямку Програми:

Компенсація в розмірі 100% понесених витрат у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.      

Кошти надаються  юридичним та фізичним особам, що здійснюють або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці на території Гадяцького району.

Фінансування - кошти обласного бюджету.

Орієнтовна сума на період дії програми – 60,0 тис.грн.

 

Компенсація в розмірі 20% вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам району  на умовах державних закупівель.

Умова надання: компенсація надається за умови співфінансування: з районного бюджету  в обсязі не менше 10% вартості поставленої продукції, з обласного бюджету 10 % вартості поставленої продукції.

Орієнтовна сума на період дії програми – 160,0 тис.грн.

Кошти надаються юридичним та фізичним особам, що здійснюють діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці на території Гадяцького району.

 

Завдання:

- зменшення собівартості виробництва органічної продукції за рахунок компенсації затрат виробника на проведення сертифікації виробництва (сировини, продукції);

- здешевлення вартості органічної продукції з метою забезпечення її конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Результати:     

Впровадження програми сприятиме:

 • раціональному використанню природних ресурсів, забезпеченню їх належного використання та відтворення;
 • відмові від використання генетично модифікованих організмів та продукції з них;
 • відмові від використання хімічно синтезованих зовнішніх ресурсів;
 • довгостроковому підтриманню родючості ґрунту;
 • використанню живих організмів та методів механічного виробництва;
 • забезпеченню високого рівня біологічного розмаїття;
 • використанню у виробництві процесів, що не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, здоров’ю людей та тварин;
 • забезпеченню збереження та відтворення родючості ґрунтів, стійкості ґрунтів та біологічного розмаїття ґрунтів методами, які оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин для рослин;
 • мінімізації використання невідновлювальних та зовнішніх ресурсів;
 • переробці відходів та супутніх продуктів рослинного та тваринного походження для подальшого використання у виробництві продукції рослинного та тваринного походження;
 • врахуванню місцевого або регіонального екологічного стану територій під час вибору категорії продукції для виробництва;
 • охорони рослин за допомогою превентивних заходів, таких, як вибір відповідних видів та сортів, стійких до хвороб та шкідників, сівозміни, механічних та фізичних методів та захист від природних ворогів (шкідників);
 • охороні здоров’я тварин шляхом заохочення природного імунного захисту тварин, відбору відповідних порід;
 • врахуванню при виборі порід ступеня адаптації тварин до місцевих умов, їх життєздатності та стійкості до хвороб;
 • виробництву продукції органічного тваринництва з тварин, що були вирощені в органічних господарствах з самого народження впродовж усього життя;
 • годування тварин органічними кормами;
 • виключенню використання штучно виведених поліплоїдних тварин;
 • збереженню біологічного розмаїття природних водних екологічних систем, безперервної охорони водного середовища та якості навколишніх водних та поверхневих екологічних систем при виробництві продукції рибальства;
 • створенню додаткових робочих місць;
 • активізації підприємництва, що пов’язане із органічним виробництвом.

 

Фінансове забезпечення напрямку Програми

Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів  та інших джерел протягом 2016 – 2020 років. Розрахункова загальна потреба в коштах – 220 тис.грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми,

тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

140,0

8,0

30,0

34,0

34,0

34,0

Районний бюджет

80,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

Разом

220,0

8,0

50,0

54,0

54,0

54,0

 

Контроль за виконанням Програми.

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється відділом агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації та постійною комісією Гадяцької районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування.  

 

 

Паспорт

Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району
за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.14 № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, рішення обласної ради від 29 квітня 2016 року № 96 щодо реалізації Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини 
за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.

3

Розробник Програми

Відділ агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації

4

Співрозробники Програми

 

Фінансове управління, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Гадяцької районної державної адміністрації.

5

Відповідальні виконавці Програми

Сільські ради, відділ агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації

6

Учасники Програми

Сільськогосподарські підприємства – представники малого та середнього бізнесу, фермерські, особисті селянські господарства, сільські громади,   відділ агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації.

7

Термін реалізації Програми

Протягом 2016 – 2020 років

 

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет, районний та сільські бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

2592,0 тис. грн.  в тому числі:

Кошти обласного бюджету – 1282,8 тис. грн.

Кошти місцевих бюджетів та інших джерел – 1309,2тис. грн.


Ресурсне забезпечення Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району

за пріоритетними напрямками на 2016 -  2020 роки

тис. грн.

Заходи

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2016-2020 рр.

Обласний бюд-жет

Місце-ві бюд-жети та інші джерела

Разом за рік

Обласний бюд-жет

Місцеві бюд-жети та інші джерела

Разом за рік

Обласний бюд-жет

Місцеві бюджети та інші джерела

Разом за рік

Облас-ний бюд-жет

Місцеві бюд-жети та інші джерела

Разом за рік

Обла-сний бюд-жет

Місцеві бюджети та інші джерела

Разом за рік

Обласний бюд-жет

Місце-ві бюдже-ти та інші джере-ла

Всього по захо-дах

Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я ВРХ

60,0

-

60,0

60,0

-

60,0

60,0

-

60,0

60,0

-

60,0

60,0

-

60,0

300,0

-

300,0

Відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для перероб-ки, зберігання молока

17,0

17,0

34,0

20,0

20,0

40,0

16,0

24,0

40,0

8,0

32,0

40,0

8,0

32,0

40,0

69,0

125,0

194,0

Відшкодування реконст-рукції тваринницьких ферм

-

-

-

64,0

64,0

128,0

42,8

85,2

128,0

21,2

106,8

128,0

21,2

106,8

128,0

149,2

362,8

512,0

Підтримка пасічників початківців

12,0

12,0

24,0

12,0

12,0

24,0

2,4

21,6

24,0

1,2

22,8

24,0

1,2

22,8

24,0

28,8

91,2

120,0

Стимулювання розвитку бджільництва

9,0

9,0

18,0

9,0

9,0

18,0

9,0

9,0

18,0

9,0

9,0

18,0

9,0

9,0

18,0

45,0

45,0

90,0

Компенсація вартості витрат, що понесені на посадку плодово-ягідних насаджень

16,0

-

16,0

32,0

-

32,0

30,0

-

30,0

28,0

-

28,0

26,0

-

26,0

132,0

-

132,0

Компенсація витрат при закладенні саду та ягід-ників на ділянках, що знаходяться у викорис-танні загальноосвітніх, професійно-технічних медичних та соціальних закладів області

2,0

2,0

4,0

4,0

4,0

8,0

6,0

6,0

12,0

8,0

8,0

16,0

10,0

10,0

20,0

30,0

30,0

60,0

Розвиток сільськогоспо-дарської обслуговуючої кооперації

140,0

150,0

290,0

48,0

72,0

120,0

36,0

84,0

120,0

36,0

84,0

120,0

28,8

115,2

144,0

288,8

505,2

794,0

Підтримка сільськогоспо-дарської дорадчої діяльності

20,0

10,0

30,0

20,0

12,0

32,0

20,0

14,0

34,0

20,0

16,0

36,0

20,0

18,0

38,0

100,0

70,0

170,0

Компенсація понесених витрат у зв’язку із прове-денням та підтверджен-ням відповідності вироб-ництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності

8,0

-

8,0

10,0

-

10,0

14,0

-

14,0

14,0

-

14,0

14,0

-

14,0

60,0

-

60,0

Компенсація вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області  на умовах державних закупівель

-

-

-

20,0

20,0

40,0

20,0

20,0

40,0

20,0

20,0

40,0

20,0

20,0

40,0

80,0

80,0

160,0

Всього по програмі

284,0

200,0

484,0

299,0

213,0

512,0

256,2

263,8

520,0

225,4

298,6

524,0

218,2

333,8

552,0

1282,8

1309,2

2592

 


Напрями та заходи
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району

за пріоритетними напрямками на 2016 -  2020 роки

 

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

всього

в т.ч.

2016 р.

2017-2020 рр.

ВСЬОГО

 

2016-2020

 

Обласний бюджет

Місцеві бюджети та інші джерела

Разом

1282,8

 

 

1309,2

 

2592,0

284,0

 

 

200,0

 

484,0

998,8

 

 

1109,2

 

2108,0

 

1.1.1. Відшкодування витрат сімейним фермам, ОСГ та СФГ по вирощуванню ВРХ, кіз, овець, хутрових тварин, які пов’язані із селекційно-племінною роботою, ветеринарним обслуговуванням та придбанням обладнання, та СФГ на реконструкцію тваринницьких ферм

1. Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних фермах та ОСГ, СФГ, які утримують від 3 до 20 голів, шляхом повернення коштів у розмірі 100% вартості послуг та відшкодування витрат на придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

300,0

60,0

240,0

стабілізація чисельнос-ті поголів’я в індивіду-альному секторі та йо-го подальше нарощен-ня до 6000 голів;

покращення генетич-них якостей сільсько-господарських тварин;

збільшення  виробниц-тва  молока  в  госпо-дарствах  населення  до 40 тис. тонн, зокрема, підвищення продуктив-ності корів до 7000 кг молока на корову за рік, а також покращення його якості;

збільшення доходів особистих селянських господарств та сімей-них ферм мінімум на 6000 грн. в рік.

 

2. Відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів, обладнання для утримання хутрових тварин ОСГ, СФГ та сімейним фермам, які утримують від 6 до 20 корів, та (або) від 10 голів кіз, овець, та (або) від 100 голів хутрових тварин шляхом компенсації витрат в розмірі 50% але не більше 30000 грн. на одне ОСГ, СФГ або сімейну ферму.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

69,0

 

125,0

 

 

 

194,0

17,0

 

17,0

 

 

 

34,0

52,0

 

108,0

 

 

 

160,0

3. Відшкодування, завер-шених у поточному році етапів реконструкції тва-ринницьких ферм у розмірі до 30% (фактично понесе-них витрат).

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

149,2

 

362,8

 

 

 

512,0

-

 

-

 

-

149,2

 

362,8

 

 

 

512,0

1.1.2. Розвиток бджільництва

1. Підтримка пасічників початківців, випускників ліцензованих з даної спе-ціальності навчальних зак-ладів області останнього року випуску перед звіт-ним, мешканців Полтавсь-кої області, шляхом відш-кодування 30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові, медо-гонки), але не більше 10 тис. грн. на одну особу.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

28,8

 

91,2

 

 

 

120,0

12,0

 

12,0

 

 

 

24,0

16,8

 

79,2

 

 

 

96,0

подальший розвиток галузі бджільництва;

нарощення обсягів ви-робництва та реалізації таких важливих та жит-тєво необхідних про-дуктів як мед, пилок, віск, прополіс. Зокрема, обсяг виробництва меду планується наростити

до 1000 тонн. розвиток самозайнятості та підп-риємництва на селі;

забезпечення збільшен-ня врожаїв сільськогос-подарських культур;

створення мінімум 10 робочих місць;

створення  племінного стада мінімум на 15 бджолосімей.

2. Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фі-нансової підтримки на за-купівлю племінного мате-ріалу та створення племін-них пасік для ОСГ, ФОП, ПП,  СФГ,  шляхом відш-кодування 50% вартості племінного матеріалу, за-купленого у сертифікова-них господарствах, але не більше ніж 5 тис. грн. на одну пасіку.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

45,0

 

45,0

 

 

 

90,0

9,0

 

9,0

 

 

 

18,0

36,0

 

36,0

 

 

 

72,0

1.2.1. Садівництво та ягідництво

1. Компенсація в розмірі 30% за посадку плодово-ягідних насаджень та встановлення систем зрошення

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

 

132,0

16,0

116,0

збільшення валового виробництва плодів та  ягід;

створення додаткових робочих місць у кіль-кості до 20 осіб;

забезпечення населення району власною, висо-коякісною, доступною

за ціною плодово-ягід-ною продукцією у від-повідності до медичних норм;

покращення якості виробленої продукції.

2. Компенсація в розмірі 100% при закладенні саду та ягідників та встановленні систем зрошення на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, професійно-технічних, спеціалізованих та дошкільних закладів, будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів району

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

30,0

 

30,0

 

 

 

60,0

2,0

 

2,0

 

 

 

4,0

28,0

 

28,0

 

 

 

56,0

Забезпечення загально освітніх шкіл, дошкіль-них закладів,будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів об-ласті власною плодово-ягідною продукцією.

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів ОСГ, фер-мерських господарств та фізичних осіб – сільсько-господарських товарови-робників про конкурентні переваги провадження їх діяльності у складі таких кооперативів;

Стимулювання створення нових, відновлення діяльності зареєстрованих недіючих та підтримка діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства, фізичні особи та підприємці - сільськогосподарські товаровиробники, шляхом компенсації 90% вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (з урахування сум податку на додану вартість), але не більше ніж 600 тис. грн.;

Надання дорадчих послуг сільському населенню з питань розвитку і функціонування СОКів

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети та/або інші джерела

 

Разом

288,8

 

 

505,2

 

 

 

 

794,0

140,0

 

 

150,0

 

 

 

 

290,0

148,8

 

 

355,2

 

 

 

 

504,0

Підвищення рівня знань з основ кооперації та переваг функціонування сільськогосподарських обслуговуючих коопе-ративів в районі;

Створення  та облаш-тування мінімум сільськогосподарського обслуговуючого коопе-ративу, що в подальшо-му буде демонстрацій-ним при створенні ана-логічних кооперативів

в Гадяцькому районі;

підвищення рівня кон-курентоздатності осо-бистих селянських гос-подарств, селянських фермерських госпо-дарств, фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників, що стали членами сільсько-господарських обслуго-вуючих кооперативів;

створення 5 додаткових робочих місць.

 

Висвітлення у регіональ-них засобах масової інфор

мації позитивного досвіду діяльності різних видів обслуговуючих кооперати-вів, поширення ідей кооперативного руху.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності (всього)

 

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

100,0

 

70,0

 

 

 

170,0

20,0

 

10,0

 

 

 

30,0

80,0

 

60,0

 

 

 

140,0

 

2.2.1. Підвищення рівня професійних знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва

1. Проведення навчальних семінарів для суб’єктів господарювання, що про-водять діяльність у сільсь-кій місцевості з питань: прибуткового ведення гос-подарства, застосування інноваційних технологій, дотримання стандартів якості і безпеки сільсько-господарської продукції, підвищення конкурентоз-датності малого та серед-нього аграрного бізнесу

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

9,0

 

6,4

 

 

 

15,4

1,6

 

0,8

 

 

 

2,4

7,4

 

5,6

 

 

 

13,0

Підвищення рентабельності сільгосппідприємств, збільшення виробництва валової продукції у фермерських та особистих селянських господарствах, збільшення обсягів виробництва екологічно чистої продукції, підвищення ефективності господарювання в АПК, поліпшення якості вітчизняного виробництва, розширення сфери зайнятості сільського населення.

2. Проведення демонстра-ційних семінарів з питань: форм і методів господарю-вання, сучасних технологій вирощування перспектив-них сортів і гібридів рос-лин, порід тварин, дивер-сифікації сільськогоспо-дарського виробництва

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

9,0

 

6,6

 

 

 

15,6

1,6

 

0,8

 

 

 

2,4

7,4

 

5,8

 

 

 

13,2

3. Надання дорадчих пос-луг суб’єктам господарю-вання, що проводять діяль-ність у сільській місцевос-ті, та сільському населен-ню з питань: підвищення ефективності роботи підп-риємств галузей агропро-мислового виробництва, прибуткового ведення гос-подарства та диверсифіка-ції сільськогосподарського виробництва, врегулюван-ня відносин власності на землю і майно, а також ефективного їх використа-ння у процесі господарсь-кої діяльності, управління, маркетингу, бухгалтерсь-кого і статистичного облі-ку, оподаткування, страху-вання у галузі сільського господарства, участі у торгах сільськогосподарсь-кою продукцією, запровад-ження міжнародних стан-дартів якості та безпеки продуктів харчування, зас-тосування добрив, засобів захисту рослин, раціонів годівлі тварин і птиці, про-ведення профілактичних санітарно – ветеринарних заходів, виконання держав-них і місцевих програм со-ціального і економічного розвитку, програм підтрим

ки окремих галузей сільсь-кого господарства та роз-витку сільських територій, організації громадських пасовищ і догляду за ними.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

10,6

 

7,8

 

 

 

18,4

1,8

 

1,0

 

 

 

2,8

8,8

 

6,8

 

 

 

15,6

4. Поширення інформації, практики з питань можли-вих конкурентних переваг суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та сільського населення при відтворенні родючості і захисту ґрунтів, поліпшен-ні довкілля, веденні орга-нічного сільського госпо-дарства, відтворенні збере-женні природних агроланд-шафтів.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

2,6

 

2,0

 

 

 

4,6

0,6

 

0,2

 

 

 

0,8

2,0

 

1,8

 

 

 

3,8

5. Надання дорадчих пос-луг суб’єктам господарю-вання, що проводять діяль-ність у сільській місцевос-ті, і сільському населенню з оформлення документів на отримання державної підтримки та підтримки з регіональних ресурсів, залученні кредитних, інвестиційних та інших видів ресурсів.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

1,4

 

1,0

 

 

 

2,4

0,2

 

0,2

 

 

 

0,4

1,2

 

0,8

 

 

 

2,0

2.2.2. Сприяння розвитку і стабільному функціонуванню інфраструктури аграрного ринку

1. Поширення інформації з питань: маркетингу сільсь-когосподарської продукції, цінового моніторингу аграрного та продовольчих ринків.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

Разом

2,0

 

1,4

 

 

3,4

0,4

 

0,2

 

 

0,6

1,6

 

1,2

 

 

2,8

Удосконалення роботи постачальницько-збутових кооперативів, кредитних спілок, гуртових ринків, створення нових робочих місць, створення громадських самоврядних об’єднань.

2. Сприяння розвитку взаємовигідних відносин між сільськогосподарськи-ми товаровиробниками, заготівельними, перероб-ними, торгівельними підп-риємствами, іншими суб’єктами аграрного та продовольчого ринку, зок-рема шляхом надання дорадчих послуг з питань створення для діяльності самоврядних галузевих і міжгалузевих організацій. Дорадництво з питань сприяння створенню та розвитку ланцюжків дода-ної вартості в аграрному виробництві.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

3,0

 

2,2

 

 

 

5,2

0,8

 

0,4

 

 

 

1,2

2,2

 

1,8

 

 

 

4,0

3. Надання дорадчих пос-луг з питань формування мережі збуту сільськогос-подарської продукції на кооперативних засадах, розвитку аукціонів живої худоби та птиці, оптових плодоовочевих ринків, кредитних спілок, виставок, ярмарків.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

6,0

 

4,4

 

 

 

10,4

1,6

 

0,8

 

 

 

2,4

4,4

 

3,6

 

 

 

8,0

2.2.3. Інформаційно-дорадче забезпечення інноваційної моделі відтворення сільськогосподарського виробництва

1. Надання дорадчих пос-луг, поширення інформації серед суб’єктів господарю-вання з питань: інновацій-них моделей, спрямованих на використання ресурсо- та енергозберігаючих тех-нологій, ефективне вико-ристання сільськогоспо-дарських угідь та продукції сільського господарства.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

2,4

 

1,8

 

 

 

4,2

0,8

 

0,4

 

 

 

1,2

1,6

 

1,4

 

 

 

3,0

Покращення інформаційного обслуговування населення, розширення сфери зайнятості сільського населення, розроблення інноваційно-інвестиційних та технологічних проектів.

2. Організація підготовки та проведення навчальних семінарів з актуальних пи-тань розвитку сільськогос-подарського виробництва, підприємництва та сільсь-кої місцевості.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

9,8

 

7,2

 

 

 

17,0

1,6

 

1,0

 

 

 

2,6

8,2

 

6,2

 

 

 

14,2

3. Розроблення рекомен-дацій з дорадчого супро-водження процесів інноваційного відтворення сільськогосподарського виробництва. Розвиток системи впровадження альтернативних видів палива.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

2,2

 

1,6

 

 

 

3,8

0,6

 

0,4

 

 

 

1,0

1,6

 

1,2

 

 

 

2,8

2.2.4. Сприяння розв’язанню проблем сільського населення та комплексному розвитку сільської місцевості

1. Надання дорадчих пос-луг з питань: самоорганіза-ції сільських територіаль-них громад, розроблення програм комплексного розвитку сільської місце-вості, реалізації угод про соціальне партнерство, проведення моніторингу виконання таких програм.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

6,2

 

4,6

 

 

 

10,8

1,2

 

0,6

 

 

 

1,8

5,0

 

4,0

 

 

 

9,0

Поліпшення інфраструктури сільських населених пунктів, заохочення молоді до роботи і проживання в сільській місцевості.

2. Проведення семінарів по підвищенню рівня знань та вдосконаленню практич-них навичок з питань: об-лаштування та функціону-вання інженерно-технічних комунікацій сільських на-селених пунктів, покра-щенню благоустрою сіл, соціально-культурного обслуговування населення шляхом розширення мережі сервісних підприємств.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

1,2

 

1,0

 

 

 

2,2

0,4

 

0,2

 

 

 

0,6

0,8

 

1,0

 

 

 

1,6

3. Проведення навчальних семінарів з питань: несільськогосподарського підприємництва, створення нових робочих місць та розвитку ринку праці в сільській місцевості.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

7,2

 

5,2

 

 

 

14,4

1,2

 

0,6

 

 

 

1,8

6,0

 

4,6

 

 

 

12,6

4. Здійснення дорадчих послуг з питань: сприяння сільським громадам у реа-лізації соціальних проек-тів, участі в процесах під-готовки, прийняття та ви-конання рішень та програм місцевих органів виконав-чої влади і органів місцево-го самоврядування. Прове-дення моніторингів під час виконання таких програм.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

  4,4

 

3,2

 

 

 

7,6

1,0

 

0,4

 

 

 

1,4

3,4

 

2,8

 

 

 

6,2

5. Надання дорадчих пос-луг і захисту прав та закон-них інтересів сільського населення з питань: підви-щення рівня якості життя в сільській місцевості, ство-рення сільським населен-ням, що працює на умовах самозайнятості, малих підприємств у сфері соці-ально-побутових послуг, розвитку сільського зеле-ного туризму, народних промислів та інших видів несільськогосподарської діяльності.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

6,0

 

4,2

 

 

 

10,2

1,4

 

0,8

 

 

 

2,2

4,6

 

3,4

 

 

 

8,0

6. Організація роботи з надання консультаційної допомоги у створенні: ін-формаційно-навчальних центрів, клубів, груп за ін-тересами у тому числі для жінок (з ведення бізнесу, домашнього господарства, народних ремесел, куліна-рії, комп’ютеризації, дог-ляду за дітьми, тощо), ді-тей і молоді, осіб з обмеже-ними фізичними можли-востями, учасників АТО, переселенців.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

3,2

 

2,4

 

 

 

5,6

0,6

 

0,2

 

 

 

0,8

2,6

 

2,2

 

 

 

4,8

2.2.5. Формування дієздатної мережі сільськогосподарських дорадчих служб та ринкової системи розповсюдження сільськогосподарських знань, технологій та інформації

1. Підтримка мережі збору та поширення інформації стосовно надання соціаль-но спрямованих дорадчих послуг.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

4,2

1,2

3,0

Поліпшення матеріально-технічних баз дорадчих служб.

Розширення мережі ринкової інформації та поліпшення інформаційного доступу для населення.

2. Матеріально-технічне забезпечення дорадчої служби.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

Разом

9,6

 

7,0

 

 

16,6

1,4

 

1,0

 

 

2,4

8,2

 

6,0

 

 

14,2

3. Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування

1. Компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповід-ності виробництва органіч-ної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинниц-тві, тваринництві та пере-робці сільськогосподарсь-кої продукції, в тому числі у перехідний період, неза-лежно від видів сільсько-господарської діяльності та видів продуктів переробки

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

60,0

8,0

52,0

Зменшення собівартості виробництва органічної продукції за рахунок компенсації затрат виробника на проведення сертифікації виробництва (сировини, продукції)

2. Компенсація в розмірі 20% вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області  на умовах державних закупівель

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

80,0

 

80,0

 

 

 

160,0

-

 

-

 

-

80,0

 

80,0

 

 

 

160,0

Здешевлення вартості органічної продукції з метою забезпечення її конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках

 

 

Начальник відділу агропромислового

Розвитку райдержадміністрації                                                                                                                   А.О. Опришко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Одинадцята сесія сьомого скликання)

05 серпня 2016 року

в редакції рішення районної ради

(Шістнадцята позачергова сесія сьомого скликання)

16 грудня 2016 року

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів місцевого та субвенції з  обласного бюджету на

виконання заходів Програми  розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького  району  за пріоритетними напрямками на 2016 -  2020 роки

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому  бюджеті та субвенції обласного бюджету  на виконання заходів Програми  розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького  району  за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки (надалі - Програма).

1.2. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання пріоритетних завдань з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, визначених Програмою, за такими напрямами:

- відшкодування витрат сімейним фермам, ОСГ та СФГ по вирощуванню ВРХ, кіз, овець, хутрових тварин, які пов’язані із селекційно-племінною роботою, ветеринарним обслуговуванням та придбанням обладнання, селянським фермерським господарствам  (далі СФГ) на реконструкцію тваринницьких ферм;

- розвиток бджільництва;

- садівництво та ягідництво;

- розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;

- підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності;

- розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування.

1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів  та відповідальним виконавцем Програми є відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації (надалі – Відділ).

1.4. Рішенням обласної комісії на  конкурсній основі розподіляються кошти на виконання  нижченаведених заходів Програми, а саме:

- підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності на виконання затверджених сесією обласної ради напрямів та заходів сільськогосподарської дорадчої діяльності;

- компенсація в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на посадку плодово-ягідних насаджень на площі не більше 2 га;

- компенсація в розмірі 100% при закладенні саду та ягідників та встановленні систем зрошення на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, професійно-технічних, спеціалізованих та дошкільних закладів, будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів району (за виключенням тих, що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування);

- компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.

1.5 Рішенням районної комісії на  конкурсній основі розподіляються кошти на виконання  нижченаведених заходів Програми, а саме:

- компенсація в розмірі 20% вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам на умовах державних закупівель;

- часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських кооперативів;

- компенсація витрат в розмірі 100% при закладенні саду та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, спеціалізованих та дошкільних закладів,будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів;

- підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.

1.6 Відповідальними за виконання заходів, які фінансуються шляхом отримання субвенції обласного бюджету та місцевими бюджетами є відділ агропромислового розвитку, фінансове управління райдержадміністрації та  виконкоми сільських рад, виконкоми об’єднаних територіальних громад (надалі – Уповноважені органи).

1.7. Фінансова підтримка не надається  заявникам, які:

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство (для юридичних осіб);

- перебувають у стадії припинення юридичної особи;

- перебувають у стадії припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

- мають заборгованість  з податків і зборів;

- отримали фінансову підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

1.8. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть заявники на участь у Програмі.

 

Положення для заходів, які проводяться на конкурсній основі

 

1.9. Для проведення конкурсу з визначення учасників Програми відділ агропромислового  розвитку утворює комісію, до складу якої входять спеціалісти відділу агропромислового райдержадміністрації,  фінансового управління райдержадміністрації, відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Гадяцької ОДПІ ГУДФС у Полтавській області(за згодою), члени постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування (за згодою), представник Громадської ради при райдержадміністрації (за згодою), представники профільних зацікавлених  управлінь, відділів, асоціацій та об’єднань.

Очолює комісію перший заступник голови райдержадміністрації.

1.10. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення протягом 30 календарних днів про порядок та умови проведення конкурсу у друкованих засобах масової інформації, а закінчує за 5 днів до останнього засідання Комісії.

1.11. В оголошенні про проведення конкурсу передбачається подання наступної інформації:

назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються документи;

термін подачі документів;

завдання і заходи з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, які будуть фінансуватись на конкурсній основі;

критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка з   місцевих бюджетів, а також обсяг такої підтримки;

номер і дата документу, яким затверджено Порядок використання коштів місцевого бюджету на виконання заходів Програми.

1.12. Претенденти на одержання фінансової підтримки на конкурсній основі подають до Комісії наступні документи:

а) заявку за встановленою  формою;

б) копію статутного документа та  довідку про банківські реквізити;

в) копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід);

г) довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;

д) скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;

е) письмове зобов’язання повернути у місячний термін до місцевого бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;

є) перелік документів,  визначених відповідно до напрямів фінансової підтримки.

1.13. Подані Комісії документи реєструються у журналах реєстрації заявок на участь у конкурсі, які ведуться окремо по кожному із напрямів фінансової підтримки.

1.14. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються заявникам. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно.

1.15. Засідання Комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 1 грудня звітного року. Комісія розглядає подані документи на участь у конкурсі у порядку черговості їх реєстрації за відповідним напрямом фінансової підтримки.

1.16. Рішення про надання фінансової підтримки  з місцевого бюджету приймається Комісією при відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Відповідне рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії.

На підставі рішення Комісії протягом 3-х робочих днів складаються реєстри одержувачів фінансової підтримки (за встановленими Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації формами) і подаються до  постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування або виконкомам сільських рад, об’єднанню територіальних громад для  фінансування з місцевих бюджетів та до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації разом з підтверджуючими документами (договір, виписка із рішення сесії, довідка) для отримання субвенції з обласного бюджету.

1.17. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні фінансової підтримки, управління направляє у триденний строк  заявнику письмове повідомлення із зазначенням причини відмови.

 

Положення для заходів, що фінансуються шляхом

надання субвенції місцевим бюджетам

 

1.18. Для визначення учасників Програми в частині видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету Уповноважені органи створюють відповідну комісію (надалі – Комісія) та розпочинають приймання заявок та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення щодо права отримання дотації у друкованих засобах масової інформації, а закінчують 1 грудня звітного року.

1.19. В оголошенні про надання фінансової підтримки наводиться наступна інформація:

назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються документи;

термін подачі документів;

завдання і заходи з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, які будуть фінансуватись;

вимоги до суб'єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка з  обласного бюджету, а також обсяг такої підтримки;

номер і дата розпорядчого документа,  яким затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми.

1.20. Заявники на одержання фінансової підтримки подають до Комісії такі документи:

а) заявку за встановленою Департаментом формою;

б) копії паспорта  та коду, довідки про відкриття поточного рахунку в банку фізичної особи або копію статутного документа та  довідку про банківські реквізити юридичної особи;

в) довідку про облік особистого селянського господарства, видану сільською, селищною чи міською радою (для ОСГ), свідоцтво про реєстрацію СФГ або договір про створення сімейного фермерського господарства;

г) копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід) (для юридичних осіб, за виключенням новостворених в поточному році);

д) довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (для юридичних осіб);

е) скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);

є)  письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;

ж) перелік документів визначений відповідно до напрямів фінансової підтримки.

1.21. Уповноважені органи на підставі рішення Комісії складають реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано кошти фінансової підтримки та подають його до Департаменту разом з підтверджуючими документами (довідка, договір, виписка із рішення сесії) від місцевих органів влади та/або інвесторів про готовність співфінансування в розмірі, передбаченому Програмою.  Останній реєстр подається  до 5 грудня поточного року.

1.22. Після отримання коштів субвенції Уповноважені органи відповідно до  реєстрів перераховують одержувачам  кошти на рахунки, відкриті в банках.

 

        Положення для заходів, що фінансуються   місцевими бюджетами

 

1.23. Для визначення учасників Програми в частині видатків за рахунок  місцевих бюджетів Уповноважені органи створюють відповідну комісію (надалі – Комісія) та розпочинають приймання заявок та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення щодо права отримання дотації у друкованих засобах масової інформації, а закінчують 1 грудня звітного року.

1.24. В оголошенні про надання фінансової підтримки наводиться наступна інформація:

назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються документи;

термін подачі документів;

завдання і заходи з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, які будуть фінансуватись;

вимоги до суб'єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка з  обласного та місцевих бюджетів, а також обсяг такої підтримки;

номер і дата розпорядчого документа,  яким затверджено Порядок використання коштів місцевих  бюджетів на виконання заходів Програми.

 

ІІ Порядок використання коштів за заходами:

 

2.1. Відшкодування витрат сімейним фермам, ОСГ та по вирощуванню ВРХ, кіз, овець, хутрових тварин, які пов’язані із селекційно-племінною роботою, ветеринарним обслуговуванням та придбанням обладнання, селянсько-фермерським господарствам  на реконструкцію тваринницьких ферм:

2.1.1. Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних фермах та ОСГ, СФГ, які утримують від 3 до 20 голів, шляхом повернення коштів у розмірі 100% вартості послуг та відшкодування витрат на придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин.

Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби надається власникам сімейних ферм та ОСГ, СФГ, які утримують від 3 до 20 корів, за штучно осіменену голову в поточному році, але не більше, ніж раз на рік.

Послуги зі штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби надаються племпідприємствами Полтавської області.

Комісії для відшкодування вартості штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби власникам сімейних ферм та ОСГ, СФГ, приймають на участь у Програмі такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

довідку про надані послуги зі штучного осіменіння, видану племпідприємством, або іншою установою чи суб’єктом господарювання, якими надані послуги із зазначенням постачальника спермо продукції та завірена печаткою (за наявністю);

довідку про наявність корів, телиць видану сільською, селищною чи міською радою, не пізніше як за два тижні до дня її подання, у довільній формі;

копії паспортів великої рогатої худоби.

 

      Відшкодування вартості витрат на придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин надається власникам сімейних ферм, ОСГ та СФГ, які утримують від 100 голів хутрових тварин, за проведену вакцинацію поголів’я в поточному році.

      Комісія для відшкодування вартості на придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин власникам сімейних ферм, ОСГ та СФГ, приймають на участь у Програмі такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.19 цього порядку:

- копію підтверджуючого документу на придбання вакцини;

- довідкц про наявність хутрових тварин, видану сільською, селищною чи міською радою, не пізніше як за два тижні до дня її подання, у довільній формі.

 

2.1.2. Відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів, обладнання для утримання хутрових тварин ОСГ, СФГ, та сімейним фермам, які утримують від 6 до 20 корів та (або) від 10 голів кіз, овець, та (або) від 100 голів хутрових тварин шляхом компенсації витрат в розмірі 50 %, але не більше 30000 грн. на одне ОСГ або сімейну ферму, при умові співфінансування з місцевих бюджетів.

Відшкодування 50% вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів,  обладнання для утримання хутрових тварин надається власникам ОСГ, СФГ, та сімейних ферм, які утримують від 6 до 20 корів та (або) від 10 голів кіз, овець, та (або) від 100 голів хутрових тварин ідентифікованих та зареєстрованих у встановленому порядку.

Часткове відшкодування витрат на доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів, обладнання для утримання хутрових тварин, здійснюється власникам ОСГ, СФГ та сімейних ферм за закуплене в поточному році для власного користування доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів.

Для отримання часткового відшкодування витрат на обладнання власники ОСГ, СФГ, та сімейних ферм подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

довідку про кількість корів, кіз, овець, хутрових тварин видану сільською, селищною радою , об’єднаною територіальною громадою не пізніш як за два тижні до дня її подання у довільній формі;

копії паспортів великої рогатої худоби;

копії платіжних документів та технічної документації на доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів;

копії реєстраційних свідоцтв кіз, овець;

Перевага надається ОСГ, СФГ, та сімейним фермам, які придбали доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів виробників Полтавської області, обладнання для утримання хутрових тварин.

2.1.3. Відшкодування завершених у поточному році етапів реконструкції тваринницьких ферм у розмірі до 30% (фактично понесених витрат) при умові співфінансування з місцевих бюджетів

Відшкодування, завершених у поточному році етапів реконструкції тваринницьких ферм надається селянсько-фермерським господарствам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 10 млн. грн.

Для отримання часткового відшкодування вартості витрат суб’єкти господарювання подають до Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

копію документа, що посвідчує право власності або оренди об’єкта реконструкції;

копії проектної документації на реконструкцію об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою;

засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера, скріплені печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на реконструкцію об’єктів;

засвідчену підписом керівника, скріплену печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого реконструйованого об’єкта;

Перевага надається суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у галузі молочного скотарства, здійснюють реконструкцію об'єктів з використанням енергозберігаючих технологій.

2.2 Розвиток бджільництва:

2.2.1. Підтримка пасічників-початківців, випускників  ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів області останнього року випуску перед звітним, мешканців Гадяцького району, шляхом відшкодування 30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше 10 тис. грн. на одну особу, при умові співфінансування з місцевих бюджетів

Фінансова підтримка надається пасічникам-початківцям, випускникам   ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів області останнього року випуску перед звітним, мешканців Гадяцького району.

Для отримання фінансової підтримки до Комісії подаються такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

копія диплома про закінчення навчального закладу;

довідка з сільської, селищної, об’єднаної територіальної громади про реєстрацію пасіки за місцем її розташування;

ветеринарний паспорт на пасіку;

копії платіжних документів на обладнання та матеріали (рахунок, платіжне доручення, видаткова накладна).

2.2.2. Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової підтримки на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних пасік для ОСГ, ФОП, ПП, СФГ шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, закупленого у сертифікованих господарствах, але не більше ніж 5 тис. грн. на одну пасіку, при умові співфінансування з місцевих бюджетів

Фінансова підтримка надається пасічникам власникам ОСГ, ФОП, ПП,  СФГ.

Для отримання фінансової підтримки до Комісії подаються такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

довідка з сільської, селищної ради, об’єднаної територіальної громади про реєстрацію пасіки за місцем її розташування;

копії платіжних документів на придбані племінні бджолосім’ї (рахунок, платіжне доручення, видаткова накладна);

свідоцтво про присвоєння статусу племінної пасіки, де придбано племінні бджолосім’ї;

ветеринарний паспорт на пасіку;

акт про передачу (продаж) і закупівлю племінних бджолосімей.

 

2.3 Садівництво та ягідництво:

2.3.1. Компенсація в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на посадку плодово-ягідних насаджень та встановлення систем зрошення на площі не більше 2 га.

Учасниками програми є: ОСГ, СФГ, ФОП, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень.

Для участі в конкурсному відборі  учасники подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:

копії документів, що посвідчують право власності чи оренди земельної ділянки на період: для ягідництва 3-5 років, для садівництва не менше 20 років;

копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, інші підтверджуючі документи на виконання робіт;

копії документів, підтверджуючих походження посадкового матеріалу;

акт виконаних робіт по посадці плодово-ягідних насаджень;

акт виконаних робіт на встановлення систем зрошення;

Перевага надається суб’єктам господарювання, які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у  атестованих господарств Полтавської області,  які внесені до Державного реєстру  виробників насіння і садивного матеріалу.

2.3.2. Компенсація витрат в розмірі 100%  при закладенні  саду, ягідників та встановлення систем зрошення на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, професійно-технічних, спеціалізованих та дошкільних закладів, будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів району

Учасниками програми є загальноосвітні, професійно-технічні, дошкільні заклади, медичні та соціальні заклади району та/або суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що заклали плодово-ягідні насадження на ділянках, що знаходяться у використанні вищезазначених закладів.

Для закладів, що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, кошти надаються  за умови співфінансування з місцевих бюджетів, або інших джерел.

Для участі в конкурсному відборі учасники подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

копії документів, що посвідчують належність земельної ділянки загальноосвітнім, професійно-технічним, дошкільним закладам, медичним та соціальним закладам  району;

копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, інші підтверджуючі документи на виконання робіт згідно кошторису;

копії документів підтверджуючих походження посадкового матеріалу;

акт виконаних робіт на встановлення систем зрошення;

акт виконаних робіт по посадці плодово-ягідних насаджень.

Перевага надається суб’єктам господарювання, які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у  атестованих господарств Полтавської області,  які внесені до Державного реєстру  виробників насіння і садивного матеріалу.

2.4. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації:

Фінансова підтримка або часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства, сімейні ферми, фізичні особи та підприємці – сільськогосподарські товаровиробники (які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 10 млн. грн.) для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування.

Фінансова підтримка надається кооперативу при умові співфінансування з обласного бюджету та/або інших джерел в розмірі, передбаченому Програмою для придбання (відшкодування вартості) сільськогосподарської техніки, обладнання і устаткування вітчизняного та зарубіжного виробництва, як нової так і тієї, що була у використанні, та за умови попередньої оплати кооперативом постачальнику техніки 10 відсотків її вартості та укладення з Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідного договору.

У разі коли кооператив надає у користування третім особам або відчужує придбану сільськогосподарську техніку, обладнання та устаткування до закінчення п’ятирічного строку її експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до обласного та місцевих бюджетів.

Гранична сума коштів, що спрямовуються на відшкодовування придбання кооперативом сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування не перевищує 600,0 тис. грн. (далі – гранична сума коштів).

Для участі у конкурсному відборі кооперативи подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

виписку з банківського рахунка про наявність фінансових ресурсів, достатніх для оплати 10 відсотків вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування і кошторис (рахунок) на придбання цієї сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (для фінансової підтримки);

платіжні документи про оплату вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (для відшкодування вартості);

проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності;

Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору кооперативів є:

наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніка);

кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам;

відповідність заявленої до придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування обсягу та переліку послуг, які надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану;

Перевага надається багатофункціональним кооперативам з більшою чисельністю членів та кооперативам, що придбали техніку та обладнання виробників Полтавської області.

Кооперативи,  які отримали фінансову підтримку, протягом п’яти років, щокварталу до 5 числа наступного місяця надсилають Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та відділу  агропромислового розвитку райдержадміністрації інформацію про використання бюджетних коштів та про свою фінансово-економічну діяльність.

2.5. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності:

До участі у виконанні заходів Програми залучаються на основі конкурсного відбору сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до відповідного державного Реєстру. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації з урахуванням стану розвитку сільськогосподарського виробництва і сільської місцевості, потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення в дорадчих послугах на конкурсних засадах визначає виконавців Програми, здійснює розподіл коштів місцевого бюджету між переможцями конкурсу.

Участь у конкурсі щодо надання соціально-спрямованих послуг беруть суб’єкти дорадчої діяльності – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, які пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорадчих служб.

Для участі в конкурсному відборі суб’єкти дорадчої діяльності подають комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:

завірені в установленому порядку копії установчих документів суб’єкта дорадчої діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності;

довідку про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.

 

Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору є:

наявність матеріально-технічної бази;

позитивний досвід роботи в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності;

кількісний та якісний показник кваліфікованих кадрів (дорадників та експерт-дорадників);

різноманітність послуг, що надає суб’єкт дорадчої діяльності.

Кошти  перераховуються головним розпорядником на рахунок виконавця згідно актів виконаних робіт, передбачених планом заходів сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Суб’єкти дорадчої діяльності (переможці конкурсного відбору)  до 5 числа наступного місяця надсилають відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації інформацію про використання бюджетних коштів .

2.6. Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування:

2.6.1. Компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки

Учасники Програми – суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці на території Гадяцького   району та отримали сертифікат відповідності на органічну продукцію.

Право на отримання фінансової підтримки згідно з цією Програмою мають фізичні чи юридичні особи, що здійснюють або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці на території Гадяцького  району.

Продукція (сировина) таких виробників повинна пройти оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримати сертифікат відповідності.

Для участі в конкурсному відборі  учасники подають комісії при Департаменті такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:

копію сертифіката відповідності органічної продукції  та продуктів харчування;

копію контракту (договору) з проведення сертифікаційних робіт та додаткових угод до них;

копії документів, що підтверджують понесені витрати у зв’язку з проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності.

2.6.2. Компенсація в розмірі 20% вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області  на умовах державних закупівель

Кошти надаються на умові співфінансування з обласним бюджетом.

Учасники програми - господарства всіх форм власності, що здійснюють, або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці на території Полтавської області та отримали сертифікат відповідності на органічну продукцію.

Для участі в конкурсному відборі учасники  подають комісії  такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

копію сертифіката відповідності органічної продукції  та продуктів харчування;

копії накладних, платіжних доручень,  договорів  та інших підтверджуючих документів на  постачання органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області, району;

копію повідомлення про визнання переможцем за результатом процедури закупівлі.

 

ІІІ. Прикінцеві положення

 

3.1. З метою забезпечення повного та ефективного використання бюджетних коштів при потребі проводиться їх перерозподіл між напрямами і заходами Програми відповідно до фактичних потреб. Перерозподіл бюджетних коштів здійснюється за поданням відділу агропромислового райдержадміністрації з послідуючим затвердженням  сесією районної ради, сільської (селищної) ради та об’єднаною територіальною громадою.

Фінансова підтримка переможцям конкурсу та учасникам Програми надається в порядку черговості надходження заявок.

3.2. Не пізніше ніж через два місяці після закінчення бюджетного року  відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації надає фінансовому управлінню райдержадміністрації та постійній комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування підсумковий звіт щодо виконання заходів Програми.

3.3. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

3.4. Відшкодуванню підлягають витрати, понесені в період дії Програми починаючи з 5 серпня 2016 р.

 

 

 

Начальник  відділу агропромислового

розвитку райдержадміністрації                                                     А.О. Опришко