ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Шістнадцята позачергова сесія сьомого скликання)

 

 

16  грудня  2016  року

 

Про внесення змін до районної

Програми оздоровлення та

відпочинку дітей на 2016-2019 роки

 

 

Відповідно  до  Законів  України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  „ Про оздоровлення та відпочинок дітей”, статті 3 Закону України

"Про державну допомогу сім’ям з дітьми",

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки, а саме:

 підпункт 3.1 та  3.1.1  додатку 1 ;

 розділ "Ресурсне забезпечення" ;

 розділ "Паспорт Програми" ;

 пункт 1.4 додатку 4 «Порядок направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету» викласти  в новій редакції (додається).

  1. Організацію виконання рішення покласти на відділ культури райдержадміністрації (Труш Л.В.), контроль за його виконанням на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму (Гайдабура С.Б.).

 

 

 

Голова

районної ради                                                                      В. НІКІТЕНКО

 

 

 

П А С П О Р Т

районної  Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2019 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ культури райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Відділ культури райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Відділ освіти

райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ культури райдержадміністрації

Відділ освіти райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Відділи освіти, культури райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення, сектор взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,

служба у справах дітей райдержадміністрації, Гадяцький ВП ГУНП в Полтавській області, Гадяцький РС ГУ ДСНС України в Полтавській області, санепідемстанція,  центральна районна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сільвиконкоми, керівники дитячих  закладів оздоровлення та відпочинку

7.

Термін реалізації Програми

2016 – 2019 роки

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

4 млн. 090 тис. 200 грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

2 млн. 378 тис. грн.

9.2

коштів інших джерел

1 млн. 753тис.200 грн.

9.3.

коштів обласного бюджету

330 тис. грн.

 

 

 

Додаток  1

до рішення районної ради

(Шістнадцята позачергова сесія сьомого скликання)

16 грудня 2016 року

 

 

3. Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення

 

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та виховуються в сім’ях з дітьми.

3.1. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціаль-ної уваги та підт-римки та дітей, які потребують особли-вих умов для оздо-ровлення, а саме                                                         - з 100% оплатою путівок з районно-го бюджету:                               дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклу-вання; бездогляд-них та безпритуль-них дітей; дітей з сімей, що перебу-вають у складних життєвих обстави-нах; дітей, що пост-раждали від наслід-ків стихійного ли-ха, техногенних аварій, катастроф;
дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’яз-ків; дітей, загиблих в зоні АТО; дітей з багато-дітних малозабезпе-чених  сімей; дітей

з малозабезпечених сімей; дітей-інвалі-дів; дітей, які вихо-вуються в сім’ях внутрішньо пере-міщених осіб  та фактично прожи-вають у Гадяцько-му районі; дітей, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; дітей, які знаходяться на диспансерному обліку;                                                                                                                                                                                                                                     - з 80% оплатою путівок з районно-го бюджету: талано                                                                                                          витих та обдарова-них дітей (перемож-ці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестива-лів, змагань, спар-такіад), відмінни-ків навчання;дітей, які є лідерами ди-тячих громадських організацій; дитячі

творчі колективи та спортивні команди);                                                                                                                 дітей працівників бюджетної сфери;
дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

3.1.1  Сприяти оздо-ровленню дітей району через меха-нізм часткової опла-ти вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та від-починку  району для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми.

2016-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

Відділ культури, служба у справах дітей  райдерж-адміністрації, сільвиконкоми,

кримінальна міліція у справах дітей Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області, відділ агропромислового розвитку

райдерж-адміністрації,

керівники профспілкових організацій

Районний бюджет

 

Інші джерела фінансування, не заборонені законо

давством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

Обласний бюджет

219,0

 

 

 

 

288,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170,0

 

 

 

 

170,0

250,0

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,0

 

 

 

 

160,0

99,0

 

 

 

 

304,8

99,0

 

 

 

 

313,2

 

 

Головний спеціаліст відділу культури РДА                                                                                              О.В.Панасенко

 

 

 

Додаток  2

до рішення районної ради

(Шістнадцята позачергова сесія сьомого скликання)

16 грудня 2016 року

 

 

Ресурсне забезпечення

районної  Програми оздоровлення та відпочинку дітей

на 2016 - 2019 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього, витрати на Програму, тис. грн.

в т.ч. по роках  тис. грн.

2016

2017

2018

2019

   Обласний бюджет

330,0

170,0

160,0

 

 

   Районний бюджет

2378,0

690,0

740,0

459,0

489,0

   в тому числі:

 

 

 

 

 

на роботу таборів з денним перебуванням при закладах освіти

1381,0

301,0

330,0

360,0

390,0

на оплату путівок

(в т.ч. часткову)

до позаміських таборів

997,0

389,0

410,0

99,0

99,0

Інші джерела фінансування

1753,2

406,5

430.5

447,7

468,5

Всього:

4461,2

1266,5

1330,5

906,7

957,5

 

 

 

Головний спеціаліст

відділу культури РДА                                                               О.В. Панасенко

 

 

Додаток  4

до рішення районної ради

(Шістнадцята позачергова сесія сьомого скликання)

16 грудня 2016 року

 

 

 

ПОРЯДОК

направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає організацію підбору та направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі ДЗОВ).

1.2. До ДЗОВ направляються діти віком від 7 до 18 років.

1.3. Кошти районного бюджету спрямовуються відділом культури (далі – Відділ) на організацію оздоровлення та відпочинку:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

бездоглядних та безпритульних дітей;

дітей, що опинились в складних життєвих обставинах;

дітей-інвалідів;

дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей;

дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Полтавській області;

дітей, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій;

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитих та обдарованих дітей – переможців та призерів міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, турнірів, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій;

дітей, працівників агропромислового комплексу;

дітей працівників бюджетної сфери 

(далі - діти пільгових категорій).

1.4.  Путівки до дитячих закладів району, та за його межами, придбані за рахунок  коштів районного бюджету, надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі  20 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх заміняють) або інших джерел, не заборонених законодавством  до початку оздоровчої зміни на рахунок визначених дитячих закладів району та за його межами.

1.5. Організація оздоровлення та відпочинок дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи здійснюється з урахуванням вимог Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 №800.

 

 

  1. II. Механізм розподілу путівок до дитячих закладів району

та за його межами

2.1. Направлення дітей пільгових категорій до дитячих закладів району та за його межами здійснюють відповідальні працівники Відділу культури райдержадміністрації за реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей  з урахуванням того, що за рахунок коштів районного бюджету дитина має право на забезпечення путівкою до дитячих закладів один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів.

2.2. Начальник Відділу своїм розпорядчим документом призначає працівника, на якого покладають обов'язки щодо підбору та направлення дітей до дитячих закладів району та за його межами відповідно до вимог цього Порядку.

2.3. Відділ забезпечує формування бази даних відповідних категорій дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку, і керується цими даними для підбору та направлення дітей до ДЗОВ.

 

 

III.   Процедура надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району та за його межами

3.1. Відповідальні працівники Відділу формують списки дітей, які пропонують для направлення до дитячих закладів району та за його межами і подають їх на затвердження до голови, або заступника голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних повноважень мінімум за 7 днів до початку зміни.

3.2. Підставою для надання дитині безоплатної путівки до дитячих закладів або з частковою оплатою за рахунок районного бюджету та внесення її до списку є документи, зазначені в пунктах 4.1.1- 4.1.14 розділу IV цього Порядку, які мають зберігатися в Відділі протягом трьох років.

  1. 3. У разі відсутності безоплатних путівок на бажання батьків (осіб, які їх заміняють) дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки, може отримати путівку з частковою оплатою вартості.

3.4.  Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем проживання ( відповідно до довідки про склад сім´ї, виданої сільською радою).

3.5. Відділ вносить пропозиції щодо направлення дітей до дитячих закладів району та за його межами за безоплатними путівками і путівками   з частковою оплатою вартості, складає списки дітей, які направляються до визначених закладів, за встановленою формою згідно з додатком.

3.6. Районний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей розглядає пропозиції Відділу щодо направлення дітей до ДЗОВ, а голова штабу (заступник голови райдержадміністрації) затверджує сформовані Відділом списки дітей, які направляються до визначених ДЗОВ.

3.7. На підставі сформованих списків відповідальним працівником заповнюються повідомлення про направлення дітей до відповідного ДЗОВ, які засвідчуються підписом керівника Відділу і печаткою.

3.8. Оформлені Відділом належним чином путівки передаються батькам.

 

  1. IV. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку району та за його межами

4.1. До Відділу подаються відповідні документи:

4.1.1. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.2. Для дітей з малозабезпечених сімей, сім'ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.3.  Для дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Полтавській області:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана на одного з батьків (осіб, що їх заміняють), з зазначенням у ній відомостей про дитину;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.4. Для дітей, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення учасника бойових дій, видана на одного з батьків, або копія посвідчення члена сім’ї загиблого;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.5. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, та дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.6. Для дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.7. Для дітей з багатодітних сімей, які не одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.8. Для бездоглядних та безпритульних дітей:

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (довідка з Притулків для неповнолітніх);

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.9. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.10. Для талановитих і обдарованих дітей (переможці та призери міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, турнірів, тощо):

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення переможця(ів) чи призера олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, турніру, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, районного рівнів, отриманих за останні 2 роки.

довідка з дитячого творчого колективу та/або спортивної команди про участь дитини у діяльності та досягненнях  колективу/команди в олімпіадах,конкурсах, фестивалях, змаганнях, спартакіада, за підписом керівника закладу, до якого належить колектив/команда (для членів дитячих творчих колективів та спортивних команд):

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.11. Для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання навчального закладу з копіями табелів успішності учня/учениці, отриманих за останні 2 роки;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.12. Для лідерів дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

клопотання керівного органу громадської організації.

4.1.13. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка встановленого зразка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.14. Для дітей, працівників бюджетної сфери та дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дітей, затверджений керівником галузі або галузевого профспілкового комітету;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

 4.2. Зазначені в пунктах 4.1.1. - 4.1.14. цього розділу документи не потребують нотаріального засвідчення.

Копії документів засвідчуються відповідальними працівниками Відділу.

4.3. Перед відправленням діти, яким надаються путівки, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку встановленого зразка.

Батьки дитини (особи, які їх заміняють) дають письмову згоду на внесення і використання персональних даних дитини в базу даних дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо  дитина   перебуває на повному державному  утриманні, таку згоду дає керівник закладу, у якому виховується дитина, і засвідчує свій підпис печаткою закладу.

 

  1. V. Звітність про використання путівок

та контроль за дотриманням вимог цього Положення

5.1. Керівник Відділу протягом 10 днів після закінчення кожної   зміни  інформує  заступника голови райдержадміністрації  про   використання путівок.

5.2. Контроль за виконанням цього Порядку забезпечує Гадяцька районна державна адміністрація.

 

 

 

 Перший заступник голови

 райдержадміністрації                                                     С.М. Бондаренко