Печать

 

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Одинадцята  сесія сьомого  скликання)

 

5 серпня 2016 року

 

 

Про затвердження Програми розвитку та

підтримки аграрного комплексу

Гадяцького району за пріоритетними

напрямками на 2016 - 2020 роки

 

 

             Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про племінну справу в тваринництві», «Про молоко і молочні продукти», «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», «Про бджільництво», «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», «Про сільськогосподарську кооперацію»,  постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» , рішення сесії обласної ради від 16 січня 2015 року щодо реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, 

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки (далі Програму), що додається.
  2. Затвердити Порядок використання коштів місцевого та субвенції з обласного бюджету на виконання заходів Програми  розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького  району  за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки (додається).
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування (Доля І.П.).

 

 

 

Голова

районної ради                                                                      В. НІКІТЕНКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Одинадцята  сесія

 сьомого скликання)

 

 

ПРОГРАМА

розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки

                                      

Гадяч

2016

 

 

 

Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки (надалі Програма) спрямована на реалізацію Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16 січня 2015 року, щорічних програм  економічного та соціального розвитку району.

 

 

 

І. Оцінка поточної ситуації в розвитку сільських територій району

 

Гадяцький район знаходиться у межах Полтавської рівнини Дніпровсько - Донецької впадини. У районі 27 сільських рад, які об’єднують  94  населених пункти. Сільське населення району  складає 29,6 тис. осіб (55%), що є вище середньообласного показника.

За специфікою виробництва Гадяцький район – аграрний і посідає перші місця з виробництва сільськогосподарської продукції в області.

Виробнича спеціалізація району спрямована на вирощування зерна, виробництво молока, м’яса.

У структурі сільськогосподарського виробництва рослинництво складає 72,3%, тваринництво – 27,7%. Це свідчить про ефективність сільського господарства району.

Одним із головних роботодавців для мешканців сіл є аграрний сектор. Структура сільськогосподарського виробництва за останні роки зазнала значних змін, що призвело до суттєвих змін у якості життя мешканців сільських територій. Приватизація земель і новий підхід до ринкової економіки не дали очікуваних результатів. Ціни на сільськогосподарські товари і харчову продукцію доходять до рівня розвинутих країн Європи, у той час, як заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській місцевості.

Натомість, фермери, особливо невеликі, особисті селянські господарства, що займають певні позиції в районі з виробництва сільськогосподарської продукції, в умовах  нестабільної ринкової ситуації, намагаються покращити продуктивність з використанням застарілих традиційних технологій.

В аграрному секторі суттєво зріс ступінь концентрації земель, що не дає можливості забезпечити достатню зайнятість для сільського населення, по розрахунках тільки 11% жителів села працездатного віку працює в сільськогосподарських підприємствах. Слабкі можливості для зайнятості та занепад соціальної інфраструктури в сільських і приміських місцевостях є ключовими причинами низького рівня життя і, як наслідок, відтоку та загального старіння населення, що створює додатковий тиск на міста області і прискорює занепад традиційних сіл.

Село стало неперспективним для молоді і фактично вимирає – як правило, там живуть люди старшого віку. Село швидкими темпами втрачає культурну, соціальну та економічну інфраструктуру. Таке становище потребує всебічного підходу до розвитку села за допомогою розробки  та впровадження програм підтримки і втручань органів влади, як обласних, так і місцевих.

 

Існує ряд можливостей, які варто задіяти для покращення становища сільських територій. Враховуючи можливості впливу на вирішення існуючих проблем, першочергову увагу доцільно зосередити на:

          економічній підтримці, пов’язаному із збільшенням доданої вартості аграрного виробництва, формуванні додаткових доходів  індивідуальних домогосподарств через підтримку малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, розвитку обслуговуючої кооперації, асоціацій виробників;

           соціально-економічному втручанні, спрямованому на збереження та підвищення трудового потенціалу сільських територій;

            еколого-економічній підтримці, спрямованій на сприяння виробництва органічної сільськогосподарської  продукції у фермерських та індивідуальних домогосподарств району, на яку є сьогодні попит, створенні умов для поліпшення стану довкілля, зокрема формуванні екологічної культури населення;

             популяризації нетрадиційних для сільської місцевості видів виробництва та послуг, які створюють вищу додану вартість, підтримку самозайнятості мешканців через розвиток сільського зеленого туризму та приватного підприємництва.

 

ІІ. Мета Програми

 

Головною метою зазначеної Програми є збільшення доданої вартості в аграрній сфері, підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села та якості життя в сільській місцевості.

 

ІІІ. Основні пріоритетні  напрями Програми:

 

Напрям 1. Підвищення конкурентноздатності малого та середнього аграрного бізнесу.

 

1.1. Галузь  тваринництва.

1.2. Галузь рослинництва.

 

 

 

Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері

 

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

2.2. Підтримка  сільськогосподарської дорадчої діяльності.

 

 

Напрям 3. Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування.

 

Напрям 1. Підвищення  конкурентноздатності малого та середнього

                     аграрного бізнесу.

 

Малі сільськогосподарські виробники створюють понад 40 відсотків валового сільськогосподарського продукту, зокрема переважну частину картоплі, фруктів, овочів та молока. Вони охоплюють близько 80 відсотків населення, зайнятого у сільському господарстві. Понад 20 відсотків малих сільськогосподарських виробників здійснюють комерційну діяльність, реалізуючи власно вироблену продукцію переважно на локальних (місцевих) ринках, решта – ведуть натуральне та напівнатуральне виробництво. Малі сільськогосподарські виробники істотно впливають на якість життя у сільській місцевості та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Всупереч соціально-економічному значенню малих сільськогосподарських виробників, ще не створені законодавчі передумови для надання їм статусу повноправних учасників ринків, матеріальних, фінансових ресурсів та сільськогосподарської продукції. Відсутній доступ до системи охорони праці та соціального захисту. Вони майже не отримують державної підтримки на розвиток виробництва. Неефективною є система реєстрації малих сільськогосподарських виробників, обліку результатів їх діяльності, доходів та зайнятості в них.

З метою покращення результатів діяльності малих сільськогосподарських виробників та збільшення їх внеску у продовольче самозабезпечення і виконання ними економічних, екологічних і соціальних функцій на селі, необхідно розробити механізми державної підтримки для цих виробників, які сприятимуть підвищенню їх життєздатності та конкурентоспроможності, залученню інвестицій, зростанню і стабільності доходів, активізації участі у ринках аграрної продукції.

Головним завданням реалізації даної Програми є розроблення системи економічних та організаційних заходів щодо підтримки малих сільськогосподарських виробників для сприяння підвищенню їх продуктивності та доходності, модернізації, нарощенню доданої вартості, використанню інноваційних каналів просування продукції, доступу до фінансів.

 

 

 

1.1.1. Відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським господарствам по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із придбанням обладнання, та селянським фермерським господарствам на реконструкцію тваринницьких ферм.

Опис проблеми:

У галузі сільськогосподарського виробництва району тваринництво є тією галуззю, яка дає вагомий внесок до валового виробництва сільськогосподарської продукції.

Серед районів Гадяцький район входить до п’ятірки лідерів по виробництву молока.

Понад 35  відсотків виробництва зосереджено в особистих селянських господарствах. Проте, протягом останніх років спостерігається тенденція зменшення валового виробництва молока в господарствах населення.

 

Динаміка виробництва молока в господарствах населення,  тонн

 

 

Негативний вплив на функціонування галузі проявляється в постійному скороченні поголів’я молочних корів.

 

 

 

Динаміка поголів’я корів в господартсвах населення, голів

 

 

Тенденція скорочення обсягів виробництва продукції у цій категорії господарств зберігається, що ставить під загрозу зменшення надходження сировини для переробної  промисловості, а звідти, і споживання продуктів тваринного походження на душу населення відповідно до фізіологічно обґрунтованих норм, особливо м’яса, зменшення зайнятості населення та погіршення платоспроможності громадян району.

Особисті селянські господарства та сімейні ферми потребують підтримки у створенні умов для виробництва та збуту сільськогосподарської продукції, забезпеченні її якості, відповідно до діючих стандартів, запровадженні засобів малої механізації, підвищенні продуктивності і генетичних якостей майбутнього маточного поголів`я худоби, шляхом проведення штучного осіменіння спермою атестованих племінних бугаїв з високим генетичним потенціалом.

На жаль, за останнє десятиліття спостерігається зниження штучного осіменіння маточного поголів’я в індивідуальному секторі.

 

Науково доведено, що молодняк ВРХ, одержаний від штучного осіменіння спермою племінного бугая і успадкувавши генетичні якості матері, має вищу продуктивність, що дасть змогу нарощувати валове виробництво молока в господарствах населення. Теличка, одержана від штучного осіменіння спермою племінного бугая, ставши коровою, та успадкувавши генетичні якості, може дати на 500-1500 кг молока більше своєї матері.

На даний час актуальним є надання фінансової підтримки домогосподарствам, що прагнуть покращити якість продукції та модернізувати власне виробництво, і для яких таке виробництво є єдиним джерелом існування. В перспективі такі особисті селянські господарства при збереженні та нарощенні поголів’я будуть мати можливість трансформуватись, або у фермерські господарства сімейного типу, або зареєструвати власне підприємництво, що в підсумку забезпечить створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, покращення умов праці селян.

Напрямок підтримки: Відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським господарствам по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною роботою та придбанням обладнання, та селянським фермерським господарствам на реконструкцію тваринницьких ферм.

 

Завдання:

     заохотити власників ОСГ  до збереження існуючого поголів’я худоби та його нарощення;

     підвищити необхідний рівень продуктивності тварин;

     покращити якість виробленої сировини;

     отримати здорове маточне поголів’я, шляхом усунення парування доморощеними бугаями та розповсюдження інфекційних захворювань;

      перевести роботу виробництва продукції тваринництва в індивідуальному секторі на більш організований рівень.

Заходи:

      Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних фермах та ОСГ, які утримують від 3 до 20 корів, шляхом повернення коштів у розмірі 100% вартості послуг.

Орієнтовна  сума  на  рік  -  60,0 тис.грн.  На  період дії Програми  -  300,0 тис. грн.

       Відшкодування  вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів, ОСГ та сімейним фермам, які утримують від 6 до 20 корів, шляхом компенсації витрат в розмірі 50 %, але не більше 10000 грн. на одне ОСГ, або сімейну ферму. Умова: співфінансування у співвідношенні: 25% районний,сільський  бюджет та 25% обласний бюджет, з поступовим зменшенням частки обласного бюджету до 10% згідно таблиці Ресурсне забезпечення Програми (с. 25).

Орієнтовна сума на 2016 рік – 34 тис.грн. обласний бюджет,

 17тис.грн., 17 тис.грн – місцеві бюджети та інші джерела.  На  період дії Програми  - 194 тис.грн.

         Відшкодування, завершених у поточному році етапів реконструкції тваринницьких ферм у розмірі до 30% (фактично понесених витрат без урахування ПДВ). Умова: співфінансування у співвідношенні: 15% районний бюджет та 15% обласний бюджет, з поступовим зменшенням частки обласного бюджету до 5% згідно таблиці Ресурсне забезпечення Програми (с.25). Орієнтовна сума на  період дії Програми  - 512,0 тис. грн.

Результати:

         стабілізація чисельності поголів’я в індивідуальному секторі та його подальше нарощення до 6000 голів;

покращення генетичних якостей сільськогосподарських тварин;

          збільшення  виробництва  молока  в  господарствах  населення  до 40 тис. тонн, зокрема, підвищення продуктивності корів до 7000 кг молока на корову за рік, а також покращення його якості;

         збільшення доходів особистих селянських господарств та сімейних ферм мінімум на 6000 грн. в рік.

 

Фінансове забезпечення напрямку Програми

Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 1006,0 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 518,2 тис. грн., з місцевих бюджетів – 487,8 тис. грн.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми,

тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

518,2

77,0

144,0

118,8

89,2

89,2

Місцевий бюджет та інші джерела

487,8

17,0

84,0

109,2

138,8

138,8

Разом

1006,0

94,0

228,0

228,0

228,0

228,0

 

 

 

1.1.2.  Розвиток бджільництва.

 

Опис проблеми:

Історія розвитку бджільництва на Гадяччині  має глибоке коріння.

В районі функціонує Полтавська філія Національного наукового центру  «Інститут бджільництва ім. І.П. Прокоповича», заснований на базі Української дослідної станції бджільництва, яка з 1953 року знаходиться у м. Гадячі.   

 Бджільництво в районі має запилювально - медовий напрям, і в господарствах усіх форм власності налічується 9974 бджолиних сімей. Щорічне виробництво меду на пасіках усіх категорій господарств району складає 648 тонн.

Важливим економічним показником галузі є виробництво додаткових продуктів бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, трутневого гомогенату, бджолиної отрути, які є основою виготовлення низки цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування. На жаль, виробництво цих продуктів щорічно зменшується через відсутність їх збуту.

 Бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60 відсотків, і навіть більше, залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня натуральна вага.

Напрямок Програми базується на нормах Закону України «Про бджільництво» від 22 лютого 2000 року № 1492-І.

 

Мета:

Метою програми є:

       підвищення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок запилення бджолами, забезпечення населення продукцією бджільництва, створення племінних пасік, підтримка і розвиток масового, товарного утримання пасік, збільшення кількості бджолосімей, відродження промислу медоваріння;

        ріст зайнятості населення через збільшення кількості осіб, які будуть займатись бджільництвом.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Селекційно-племінна робота

Розвиток  селекційно-племінної  роботи  дасть можливість відновити кількість бджолосімей та збільшити їх продуктивність, впровадити чистопородне розведення бджіл, також впровадження нових порід бджіл характерних для запилення окремих сільськогосподарських  культур.

Формування відводків, пакетів від сильних бджолосімей сприяло б забезпеченню бджолопакетами пасічників з інших регіонів.

Розширення виробництва продукції бджільництва дасть можливість забезпечити одержання високоякісної, екологічно чистої та безпечної для здоров’я людини продукції бджільництва.

Заходи:

          Підтримка пасічників-початківців, випускників ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів останнього року випуску перед звітним, мешканців Гадяцького району, шляхом відшкодування 30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше 10 тис. грн. на одну особу. Умова: співфінансування  у співвідношенні: 15% місцевий бюджет та 15% обласний бюджет, з поступовим зменшенням частки обласного бюджету до 5% згідно таблиці Ресурсне забезпечення Програми (с. 25).

Орієнтовна сума на 2016 рік – 24 тис. грн. обласний бюджет, 12 тис. грн., місцеві бюджети – 12 тис.грн.  На період дії Програми –90 тис. грн.

          Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової підтримки на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних пасік для особистих селянських господарств, фізичних осіб підприємців, приватних підприємств, селянських фермерських господарств, шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, закупленого у сертифікованих господарствах, але не більше ніж 5 тис. грн. на одну пасіку. Умова: співфінансування у співвідношенні: 25% районний бюджет та 25% обласний бюджет. Орієнтовна сума на 2016 рік 18,0 тис.грн., на період дії Програми – 90 тис.грн.

 

Результати:

Фінансове забезпечення напрямку Програми:

 

Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів протягом 2016 – 2020 років. Розрахункова загальна потреба в коштах складає 210,0 тис. грн. в тому числі з обласного бюджету – 73,8 тис. грн., з місцевих бюджетів –136,2 тис. грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми,

тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

73,8

21,0

21,0

11,4

10,2

10,2

Місцевий бюджет та інші джерела

136,2

21,0

21,0

30,6

31,8

31,8

Разом

210,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

 

1.2. Рослинництво.

 

1.2.1. Садівництво та ягідництво.

1.2.1.1. Компенсація коштів, що використані на закладання нових насаджень плодово-ягідних культур особистим селянським господарствам, селянським фермерським господарствам, фізичним особам підприємцям та загальноосвітнім, спеціалізованим та дошкільним закладам,  медичним та соціальним закладам району.

 

Опис проблеми:

Основними організаційно-економічними засадами розвитку садівництва в Гадяцькому районі є великі внутрішні потреби в плодах, ягодах і продуктах їх промислової переробки. Відомо, що для забезпечення фізіологічного функціонування організму людини потрібно за рік споживати не менш ніж 90 кг фруктів та ягід. На сьогодні в середньому жителі району споживають майже вдвічі менше.

Саме  в розвитку садівництва та ягідництва вбачаються одні із кращих перспектив розвитку не лише фермерських, а й одноосібних господарств.

Природно-економічні умови Гадяцького  району є досить сприятливими для успішного розвитку садівництва.

Садівництво та ягідництво є галуззю, яка не лише забезпечить жителів району фруктами та ягодами, а й є важливою частиною розвитку сільських територій, збільшуючи кількість робочих місць та забезпечуючи ефективне використання земельних ресурсів. За оцінками фахівців, зайнятість населення для виконання робіт на одному гектарі землі під садівництво у 10 – 15 разів вища, ніж під технічними та зерновими культурами. Крім цього, люди в садівництві зайняті не тільки у весняно-осінній період, а і у зимовий, коли є роботи з обрізки саду та інші зимові роботи.

Зрозуміло, що розвиток такого напрямку підприємництва потребує початкових інвестицій але, на жаль, стримується відсутністю необхідної кількості коштів у представників малого аграрного бізнесу на закладку садів, адже результату можна досягти лише при використанні високопродуктивних, районованих сортів та впроваджуючи новітні технологічні досягнення.

Фінансова підтримка, направлена на закладку садів та ягідників, дасть можливість представникам особистих селянських, фермерських господарств, фізичним особам - сільськогосподарським товаровиробникам значною мірою вирішити питання зайнятості, збільшить їх доходи.

 

Напрямок підтримки:

Компенсація коштів, що використані на закладання нових насаджень плодово-ягідних культур:

- особистим селянським господарствам, селянським фермерським господарствам, фізичним особам підприємцям;

- суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, що заклали нові плодово-ягідні насадження на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, спеціалізованих та дошкільних закладів,  медичних та соціальних закладів району.

 

Мета:

Метою Програми є:

Завдання:

Заходи:

              за 1га яблуневого або грушевого саду не більше 40 тис. грн.;

за 1га кісточкових  не більше 15 тис. грн.;

за 1га ягідника (малина, смородина, аґрус, ожина) не більше 20 тис. грн.;

Пріоритетне право надається суб’єктам господарювання, які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у атестованих господарств Полтавської області, внесених до Державного реєстру  виробників насіння і садівного матеріалу.

 

Максимальний розмір площі, що підпадає під дію Програми - до 2 га.   Це обумовлено необхідністю задіяти земельні ділянки, що виділені для ведення особистого селянського господарства, в тому числі і для учасників АТО, що сприятиме адаптації до  мирного життя наших воїнів.

Фінансування – обласний бюджет.

     - компенсація витрат  в розмірі 100% при закладенні  саду та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх та дошкільних закладів, медичних та соціальних закладів району. що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування компенсація надається в межах норм, передбачених попередніми пунктами Програми, за умови співфінансування з з районного бюджету, або інших джерел в обсязі не менше 50%.

 

Результати:

 

 

 

 

Фінансове забезпечення напрямку Програми:

 

Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного та районного  бюджетів протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 192 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 162,0 тис. грн., з місцевих бюджетів – 30,0 тис. грн.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. грн.

Етапи виконання Програми,

тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

162,0

18,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Місцевий бюджет та інші джерела

30,0 

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Разом

192,0

20,0

40,0

42,0

44,0

46,0

 

Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері.

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої служби.

 

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Значна частина сільськогосподарської продукції в районі виробляється саме в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними особами – сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають постійно діючих каналів реалізації такої продукції. Тому, вирощена сільськогосподарська продукція, як правило, реалізується на стихійних ринках, через посередників за заниженими цінами, а іноді, залишається на полях або псується.

Традиційним засобом виживання дрібних ринкових суб’єктів є кооперація, яка завжди надавала можливість  виходу із ситуації, що вважається критичною та кризовою. Кооператив дійсно є ефективним засобом самодопомоги для тих, хто опинився в скрутному становищі.

Водночас формування мережі сільськогосподарських кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність будь-якої державної підтримки.

Як наслідок, в районі зареєстрований лише один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Овід» в с. Харківці, який на здійснює діяльності.

В даний час створились найбільш сприятливі умови для створення і розвитку постачальницьких, заготівельно-збутових, молочних, м’ясних, зернових переробних, сервісних та багатофункціональних кооперативів.

Вирішення питання щодо збуту продукції, вирощеної фермерами, особистими селянськими господарствами та фізичними особами в районі можливе за умови фінансової підтримки розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності дрібних сільськогосподарських товаровиробників, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості, створення ланцюжків доданої вартості сільськогосподарської продукції.

Крім цього, на користь розвитку кооперації в районі впливає факт усвідомлення, що особисті селянські і фермерські господарства та фізичні особи - сільськогосподарські товаровиробники не здатні самостійно адаптуватися до вимог СОТ і кон’юнктури аграрного ринку щодо виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції.

Розв’язання проблеми реалізації та переробки сільгосппродукції, що вирощена дрібними товаровиробниками, можливе  лише за умови фінансової  підтримки їх створення та розвитку і є важливою соціально-економічною інституцією підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, активного розвитку сільської місцевості та підвищення рівня і якості життя сільського населення в цілому.

Напрямок підтримки: Часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Мета:

Метою Програми є:

     сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

     вирішення питання просування сільськогосподарської продукції особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок.

Завдання:

Заходи:

Результати:

Фінансове забезпечення напрямку програми

Виконання напрямку Програми буде здійснюватись за рахунок коштів співфінансування обласного та районного бюджету, організацій-донорів, членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 794 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 288,8 тис.грн., з районного бюджету та/або інших джерел – 425,8 тис.грн., кошти членів кооперативів – 79,4 тис.грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. грн.

Етапи виконання Програми,

млн. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

288,8

140,0

48,0

36,0

36,0

28,8

Місцеві бюджети та/або інші джерела

425,8

121,0

60,0

72,0

72,0

100,8

Кошти членів СОК

79,4

29,0

12,0

12,0

12,0

14,4

Разом

794,0

290,0

120,0

120,0

120,0

144,0

 

 

2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.

 

Стан і опис проблеми:

В аграрному секторі району внаслідок реформування відбулися радикальні структурні зміни, які продовжуються і на сьогодні. Останнім часом значна частина власників земельних ділянок виявляють бажання встановити їх межі в натурі (на місцевості) та самостійно господарювати. При цьому новостворювані фермерські господарства та особисті селянські господарства стикаються з проблемами в сучасних умовах функціонування в ринковому середовищі. Найбільш характерні з них:

- необхідність самостійного прийняття обґрунтованих управлінських рішень в умовах повної відповідальності за кінцеві результати своєї діяльності;

- відсутність достатнього досвіду практичної роботи в ринкових умовах;

- обмежена чисельність кваліфікованих галузевих спеціалістів сільського господарства;

- недостатність нових знань та практичних навичок у веденні господарювання в умовах обмежених ресурсів;

- відсутність стабільних та недорогих каналів отримання інформації – технологічної, економічної, правової тощо.

У сучасних складних економічних умовах при високому рівні безробіття на селі фермерські та особисті селянські господарства набули важливого соціально-економічного значення, оскільки перетворилися для селян у найважливішу складову способу їх життя, зайнятості і формування сімейного бюджету.

Зрозуміло, що подальші якісні і структурні трансформації сектора аграрної економіки, посилення конкурентоспроможності товаровиробників в умовах глобалізації продовольчих ринків значною мірою гальмується недостатнім рівнем економічної культури в країні як сукупності знань, навичок і досвіду ведення аграрного бізнесу в нових умовах господарювання. Більшість сільського населення перебуває осторонь прогресивно-перетворюючої діяльності. Адже залишаючись господарем лише особистого селянського господарства, не можна сформувати риси підприємця, менеджера, лідера, які визначають ринковий тип економічної культури і поведінки.

Лише використовуючи сучасні знання, застосовуючи сучасні технології, техніку можна перетворити сільське господарство на високоефективний сектор економіки. На жаль, селяни, сільськогосподарські товаровиробники сьогодні відірвані від значної частини наукових, технологічних досягнень. Дорогою до знань для цієї частини населення є сільськогосподарське дорадництво.

Програма підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності  направлена на розв’язання всього комплексу завдань, пов’язаних з впровадженням у виробництво досягнень науки і сучасних технологій, удосконалення методів і способів прибуткового господарювання суб’єктів аграрного виробництва, оновленням економічної культури сільського населення , зміцнення конкурентоспроможного людського капіталу на селі.

Програма розроблена з врахуванням норм Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

 

Напрямок підтримки:

До участі у виконанні заходів Програми залучаються на основі конкурсного відбору сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до відповідного державного Реєстру.

Відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації, з урахуванням стану розвитку сільськогосподарського виробництва і сільської місцевості, потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення в дорадчих послугах, на конкурсних засадах визначає виконавців Програми, здійснює розподіл коштів місцевого бюджету між переможцями конкурсу.

 

Програма передбачає виконання таких основних завдань:

     інформаційно-дорадче забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва;

    сприяння створенню умов для прибуткового господарювання в агропромисловому виробництва;

    розвиток сільських територій та розв’язання соціальних проблем сільського населення.

 

Основними методами та заходами дорадчої діяльності є:

 

Результати:

У ході реалізації визначених у Програмі заходів буде створено умови пристосування суб’єктів різних форм власності на селі до вимог ринкової економіки для досягнення таких цілей:

        залучення у виробництво сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств, перетворення їх у фермерські господарства або інші суб’єкти господарювання, надання допомоги  щодо їх участі у виконанні державних та місцевих програмах розвитку сільських територій, міжнародних грантах та проектах;

створення додаткових робочих місць;

заохочення молоді до роботи і проживання в сільській місцевості;

        сприяння розвитку сільських територіальних громад, поліпшення інфраструктури сільських населенні пунктів;

        забезпечення проведення діалогу між місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільським населенням з питань реалізації аграрної політики, реалізації угод про соціальне партнерство;

         сприяння формуванню кооперативних каналів збуту сільськогосподарської продукції, стимулювати процес створення та функціонування обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань;

        сприяння збільшенню надходжень до місцевих бюджетів для розв'язання проблем сільських територій;

         сприяння розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах шляхом створення сімейних ферм з метою покращення якості продукції, що виробляється;

         підвищення рівня обізнаності сільського населення з питань ведення органічного землеробства.

 

 

Фінансове забезпечення напрямку Програми

Виконання Програми буде здійснюватись за рахунок коштів обласного, районного бюджету та інших джерел протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 170,0 тис. грн., в тому числі з  місцевих бюджетів та інші джерела 70,0 тис.грн.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми, тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Місцеві бюджети та інші джерела

70,0

10,0

12,0

14,0

14,0

14,0

Разом

170,0

30,0

32,0

34,0

34,0

34,0

 

 

Напрям 3. Розвиток органічного землеробства та виробництво

 органічних продуктів харчування.

3.1. Компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.

 Компенсація понесених витрат у зв’язку із постачанням дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам району органічної продукції на умовах державних закупівель.

 

Основні поняття, що використані при розробці Програми

Виробництво органічної продукції (сировини) - виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені законодавством для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів.

Органічна сировина - сировина, отримана в результаті сертифікованого виробництва та спрямовується на подальше використання для отримання нової продукції.

Органічна продукція - продукція, отримана в результаті сертифікованого виробництва.

Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) - видача сертифіката відповідності на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних процедур оцінки відповідності, у тому числі оцінювання, що довели виконання встановлених вимог.

Перехідний період - період переходу від виробництва традиційної (неорганічної) продукції (сировини) до виробництва органічної продукції (сировини).

Уповноважений орган сертифікації - юридична особа, що акредитована відповідно до законодавства та уповноважена на здійснення сертифікації виробництва органічної продукції (сировини).

 

 Стан та опис проблеми:

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні через низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація сільського господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. Тому органічне сільське господарство має екологічні переваги, сприяє скороченню викидів вуглекислого газу, закису азоту й метану, які сприяють глобальному потеплінню.

Органічне сільське господарство, по-перше, знижує ризик втрати здоров’я для сільськогосподарських працівників, адже саме вони найбільш уразливі до дії пестицидів та інших хімікатів, які використовує традиційне  виробництво.

По-друге, органічні продукти більш корисні для споживачів завдяки мінімізації впливу на здоров’я токсичних і стійких хімічних речовин. Особливо корисні органічні продукти для дітей, оскільки  дитячий організм більш вразливий до дії залишків пестицидів, нітратів, важких металів та антибіотиків у продуктах харчування.

При виробництві органічної продукції у рослинництві заборонено використовувати отрутохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист рослин здійснюється переважно препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й рослин використовуються органічні добрива; категорично заборонене використання генетично модифікованих організмів; у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту, гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються профілактичні засоби й гомеопатичні препарати.

Органічні методи господарювання покращують стан ґрунту та його родючість без застосування хімічно синтезованих добрив. Боротьба з бур’янами та шкідниками проводиться без застосування токсичних пестицидів, оберігаючи тим самим земельні та водні ресурси від забруднення токсичними сполуками. Обов’язкове застосування сівозмін, використання насіння і порід, адаптованих до місцевих умов, і відновлення функціонального біорізноманіття сприяють подальшому зміцненню екологічного балансу.

Соціальною перевагою органічного сільського господарства, є те, що воно має високий потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення роботи дрібних фермерських господарств. Разом зі зростанням органічного сектора зростатиме і працевлаштування місцевого населення, оскільки, органічне землеробство менш механізоване і потребує, як правило, більше ручної праці.

Як результат, органічне виробництво може стати ефективним інструментом збереження здоров’я нації, запровадження культури здорового харчування.

Програму розроблено на виконання законів України «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».

 

Мета:

Метою Програми є:

Напрямок підтримки:

Компенсація в розмірі 100% понесених витрат у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.

Компенсація понесених витрат у зв’язку із постачанням дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам району органічної продукції на умовах державних закупівель.

 

Заходи по реалізації напрямку Програми:

    - Компенсація в розмірі 100% понесених витрат у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.      

       Кошти надаються  юридичним та фізичним особам, що здійснюють або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці на території Гадяцького району.

Фінансування - кошти обласного бюджету.

Орієнтовна сума на період дії програми – 60,0 тис.грн.

 

Умова надання: компенсація надається за умови співфінансування: з районного бюджету  в обсязі не менше 10% вартості поставленої продукції, з обласного бюджету 10 % вартості поставленої продукції.

Орієнтовна сума на період дії програми – 160,0 тис.грн.

Кошти надаються юридичним та фізичним особам, що здійснюють діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці на території Гадяцького району.

Завдання:

      зменшення собівартості виробництва органічної продукції за рахунок компенсації затрат виробника на проведення сертифікації виробництва (сировини, продукції);

       здешевлення вартості органічної продукції з метою забезпечення її конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Результати: 

Впровадження програми сприятиме:

Фінансове забезпечення напрямку Програми

Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів  та інших джерел протягом 2016 – 2020 років. Розрахункова загальна потреба в коштах – 220 тис.грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми,

тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

140,0

8,0

30,0

34,0

34,0

34,0

Районний бюджет

80,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

Разом

220,0

8,0

50,0

54,0

54,0

54,0

 

 

 

Контроль за виконанням Програми.

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється відділом агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації та постійною комісією Гадяцької районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування.  

 

Паспорт

Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району
за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.14 № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, рішення обласної ради від 29 квітня 2016 року № 96 щодо реалізації Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини 
за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.

3

Розробник Програми

Відділ агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації

4

Співрозробники Програми

 

Фінансове управління, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Гадяцької районної державної адміністрації.

5

Відповідальні виконавці Програми

Сільські ради, відділ агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації

6

Учасники Програми

Сільськогосподарські підприємства – представники малого та середнього бізнесу, фермерські, особисті селянські господарства, сільські громади,   відділ агропромислового розвитку Гадяцької райдержадміністрації.

7

Термін реалізації Програми

Протягом 2016 – 2020 років

 

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет, районний та сільські бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

2592,0 тис. грн.  в тому числі:

Кошти обласного бюджету – 1282,8 тис. грн.

Кошти місцевих бюджетів та інших джерел – 1309,2тис. грн.


 

Ресурсне забезпечення
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за пріоритетними напрямками на 2016 -  2020 роки

тис. грн.

Заходи

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2016-2020 рр.

 

Обласний бюджет

Місцеві бюджети та інші джерела

Разом за рік

Обласний бюджет

Місцеві бюджети та інші джерела

Разом за рік

Обласний бюджет

Місцеві бюджети та інші джерела

Разом за рік

Обласний бюджет

Місцеві бюджети та інші джерела

Разом за рік

Обласний бюджет

Місцеві бюджети та інші джерела

Разом за рік

Обласний бюджет

Місцеві бюджети та інші джерела

Всього по заходах

Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я ВРХ

60,0

-

60,0

60,0

-

60,0

60,0

-

60,0

60,0

-

60,0

60,0

-

60,0

300,0

-

300,0

Відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока

17,0

17,0

34,0

20,0

20,0

40,0

16,0

24,0

40,0

8,0

32,0

40,0

8,0

32,0

40,0

69,0

125,0

194,0

Відшкодування реконструкції тваринницьких ферм

-

-

-

64,0

64,0

128,0

42,8

85,2

128,0

21,2

106,8

128,0

21,2

106,8

128,0

149,2

362,8

512,0

Підтримка пасічників початківців

12,0

12,0

24,0

12,0

12,0

24,0

2,4

21,6

24,0

1,2

22,8

24,0

1,2

22,8

24,0

28,8

91,2

120,0

Стимулювання розвитку бджільництва

9,0

9,0

18,0

9,0

9,0

18,0

9,0

9,0

18,0

9,0

9,0

18,0

9,0

9,0

18,0

45,0

45,0

90,0

Компенсація вартості витрат, що понесені на посадку плодово-ягідних насаджень

16,0

-

16,0

32,0

-

32,0

30,0

-

30,0

28,0

-

28,0

26,0

-

26,0

132,0

-

132,0

Компенсація витрат при закладенні саду та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, медичних та соціальних закладів області

2,0

2,0

4,0

4,0

4,0

8,0

6,0

6,0

12,0

8,0

8,0

16,0

10,0

10,0

20,0

30,0

30,0

60,0

Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

140,0

150,0

290,0

48,0

72,0

120,0

36,0

84,0

120,0

36,0

84,0

120,0

28,8

115,2

144,0

288,8

505,2

794,0

Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності

20,0

10,0

30,0

20,0

12,0

32,0

20,0

14,0

34,0

20,0

16,0

36,0

20,0

18,0

38,0

100,0

70,0

170,0

Компенсація понесених витрат у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності

8,0

-

8,0

10,0

-

10,0

14,0

-

14,0

14,0

-

14,0

14,0

-

14,0

60,0

-

60,0

Компенсація вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області  на умовах державних закупівель

-

-

-

20,0

20,0

40,0

20,0

20,0

40,0

20,0

20,0

40,0

20,0

20,0

40,0

80,0

80,0

160,0

Всього по програмі

284,0

200,0

484,0

299,0

213,0

512,0

256,2

263,8

520,0

225,4

298,6

524,0

218,2

333,8

552,0

1282,8

1309,2

2592

                                       

 


 

Напрями та заходи
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району

за пріоритетними напрямками на 2016 -  2020 роки

 

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

всього

в т.ч.

2016 р.

2017-2020 рр.

ВСЬОГО

 

2016-2020

 

Обласний бюджет

Місцеві бюджети та інші джерела

Разом

1282,8

1309,2

 

2592,0

284,0

200,0

 

484,0

998,8

1109,2

 

2108,0

 

1.1.1. Відшкодування витрат сімейним фермам та ОСГ по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною роботою та придбанням обладнання, та СФГ на реконструкцію тваринницьких ферм

1. Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних фермах та ОСГ, які утримують від 3 до 20 корів, шляхом повернення коштів у розмірі 100% вартості послуг.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

300,0

60,0

240,0

стабілізація чисельності поголів’я в індивідуальному секторі та його подальше нарощення до 6000 голів;

покращення генетичних якостей сільськогосподарських тварин;

збільшення  виробництва  молока  в  господарствах  населення  до 40 тис. тонн, зокрема, підвищення продуктивності корів до 7000 кг молока на корову за рік, а також покращення його якості;

збільшення доходів особистих селянських господарств та сімейних ферм мінімум на 6000 грн. в рік.

 

2. Відшкодування  вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки,зберігання молока,обладнання для заготівлі та переробки кормів, ОСГ та сімейним фермам, які утримують від 6 до 20 корів шляхом компенсації витрат в розмірі 50%, але не більше 10000 грн. на одне ОСГ або сімейну ферму.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

69,0

 

125,0

 

 

 

194,0

17,0

 

17,0

 

 

 

34,0

52,0

 

108,0

 

 

 

160,0

3. Відшкодування, завершених у поточному році етапів реконструкції тваринницьких ферм у розмірі до 30% (фактично понесених витрат без урахування ПДВ).

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

149,2

 

362,8

 

 

 

512,0

-

 

-

 

-

149,2

 

362,8

 

 

 

512,0

1.1.2. Розвиток бджільництва

1. Підтримка пасічників початківців, випускників ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів області останнього року випуску перед звітним, мешканців Полтавської області, шляхом відшкодування 30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше 10 тис. грн. на одну особу.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

28,8

 

91,2

 

 

 

120,0

12,0

 

12,0

 

 

 

24,0

16,8

 

79,2

 

 

 

96,0

 

подальший розвиток галузі бджільництва;

нарощення обсягів виробництва та реалізації таких важливих та життєво необхідних продуктів як мед, пилок, віск, прополіс. Зокрема, обсяг виробництва меду планується наростити до 1000 тонн.

розвиток самозайнятості та підприємництва на селі;

 забезпечення збільшення врожаїв сільськогосподарських культур;

створення мінімум 10 робочих місць;

створення  племінного стада мінімум на 15 бджолосімей.

 

2. Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової підтримки на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних пасік для ОСГ, ФОП, ПП,  СФГ,  шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, закупленого у сертифікованих господарствах, але не більше ніж 5 тис. грн. на одну пасіку.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

45,0

 

45,0

 

 

 

90,0

9,0

 

9,0

 

 

 

18,0

36,0

 

36,0

 

 

 

72,0

1.2.1. Садівництво та ягідництво

1. Компенсація  в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на посадку плодово-ягідних насаджень на площі не більше 2 га

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

 

132,0

16,0

116,0

збільшення валового виробництва плодів та  ягід;

створення додаткових робочих місць у кількості до 20 осіб;

забезпечення населення району власною, високоякісною, доступною за ціною плодово-ягідною продукцією у відповідності до медичних норм;

покращення якості виробленої продукції.

2. Компенсація витрат в розмірі 100% при закладенні  саду та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, спеціалізованих та дошкільних закладів, будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів області

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

30,0

 

30,0

 

 

 

60,0

2,0

 

2,0

 

 

 

4,0

28,0

 

28,0

 

 

 

56,0

Забезпечення загально освітніх шкіл,дошкільних закладів,будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів області власною плодово-ягідною продукцією.

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів ОСГ, фермерських господарств та фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників про конкурентні переваги провадження їх діяльності у складі таких кооперативів;

Стимулювання створення нових та відновлення діяльності зареєстрованих недіючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства, фізичні особи та підприємці - сільськогосподарські товаровиробники, шляхом компенсації 90% вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (з урахування сум податку на додану вартість), але не більше ніж 600 тис. грн.;

Надання дорадчих послуг сільському населенню з питань розвитку і функціонування СОКів;

 

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети та/або інші джерела

 

Разом

288,8

 

 

505,2

 

 

 

 

794,0

140,0

 

 

150,0

 

 

 

 

290,0

148,8

 

 

355,2

 

 

 

 

504,0

Підвищення рівня знань з основ кооперації та переваг функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в районі;

створення  та облаштування мінімум 1сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що в подальшому буде демонстраційним при створенні аналогічних кооперативів

в Гадяцькому районі;

підвищення рівня конкурентоздатності особистих селянських господарств, селянських фермерських господарств, фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників, що стали членами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

створення 5 додаткових робочих місць.

 

 

Висвітлення у регіональних засобах масової інформації позитивного досвіду діяльності різних видів обслуговуючих кооперативів, поширення ідей кооперативного руху.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності (всього)

 

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

100,0

 

70,0

 

 

 

170,0

20,0

 

10,0

 

 

 

30,0

80,0

 

60,0

 

 

 

140,0

 

2.2.1. Підвищення рівня професійних знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва

1. Проведення навчальних семінарів для суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості з питань: прибуткового ведення господарства, застосування інноваційних технологій, дотримання стандартів якості і безпеки сільськогосподарської продукції, підвищення конкурентоздатності малого ат середнього аграрного бізнесу

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

9,0

 

6,4

 

 

 

15,4

1,6

 

0,8

 

 

 

2,4

7,4

 

5,6

 

 

 

13,0

Підвищення рентабельності сільгосппідприємств, збільшення виробництва валової продукції у фермерських та особистих селянських господарствах, збільшення обсягів виробництва екологічно чистої продукції, підвищення ефективності господарювання в АПК, поліпшення якості вітчизняного виробництва, розширення сфери зайнятості сільського населення.

2. Проведення демонстраційних семінарів з питань: форм і методів господарювання, сучасних технологій вирощування перспективних сортів і гібридів рослин, порід тварин, диверсифікації сільськогосподарського виробництва

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

9,0

 

6,6

 

 

 

15,6

1,6

 

0,8

 

 

 

2,4

7,4

 

5,8

 

 

 

13,2

3. Надання дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню з питань: підвищення ефективності роботи підприємств галузей агропромислового виробництва, прибуткового ведення господарства та диверсифікації сільськогосподарського виробництва, врегулювання відносин власності на землю і майно, а також ефективного їх використання у процесі господарської діяльності, управління, маркетингу, бухгалтерського і статистичного обліку, оподаткування, страхування у галузі сільського господарства, участі у торгах сільськогосподарською продукцією,запровадження міжнародних стандартів якості та безпеки продуктів харчування, застосування добрив, засобів захисту рослин, раціонів годівлі тварин і птиці, проведення профілактичних санітарно – ветеринарних заходів, виконання державних і місцевих програм соціального і економічного розвитку, програм підтримки окремих галузей сільського господарства та розвитку сільських територій, організації громадських пасовищ і догляду за ними.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

10,6

 

7,8

 

 

 

18,4

1,8

 

1,0

 

 

 

2,8

8,8

 

6,8

 

 

 

15,6

4. Поширення інформації, практики з питань можливих конкурентних переваг суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та сільського населення при відтворенні родючості і захисту ґрунтів, поліпшенні довкілля, веденні органічного сільського господарства, відтворенні збереженні природних агроландшафтів.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

2,6

 

2,0

 

 

 

4,6

0,6

 

0,2

 

 

 

0,8

2,0

 

1,8

 

 

 

3,8

5. Надання дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, і сільському населенню з оформлення документів на отримання державної підтримки та підтримки з регіональних ресурсів, залученні кредитних, інвестиційних та інших видів ресурсів.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

1,4

 

1,0

 

 

 

2,4

0,2

 

0,2

 

 

 

0,4

1,2

 

0,8

 

 

 

2,0

2.2.2. Сприяння розвитку і стабільному функціонуванню інфраструктури аграрного ринку

1. Поширення інформації з питань: маркетингу сільськогосподарської продукції, цінового моніторингу аграрного та продовольчих ринків.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

Разом

2,0

 

1,4

 

 

3,4

0,4

 

0,2

 

 

0,6

1,6

 

1,2

 

 

2,8

Удосконалення роботи постачальницько-збутових кооперативів, кредитних спілок, гуртових ринків, створення нових робочих місць, створення громадських самоврядних об’єднань.

2. Сприяння розвитку взаємовигідних відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками, заготівельними, переробними, торгівельними підприємствами, іншими суб’єктами аграрного та продовольчого ринку, зокрема шляхом надання дорадчих послуг з питань створення для діяльності самоврядних галузевих і міжгалузевих організацій. Дорадництво з питань сприяння створенню та розвитку ланцюжків доданої вартості в аграрному виробництві.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

3,0

 

2,2

 

 

 

5,2

0,8

 

0,4

 

 

 

1,2

2,2

 

1,8

 

 

 

4,0

3. Надання дорадчих послуг з питань формування мережі збуту сільськогосподарської продукції на кооперативних засадах, розвитку аукціонів живої худоби та птиці, оптових плодоовочевих ринків, кредитних спілок, виставок, ярмарків.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

6,0

 

4,4

 

 

 

10,4

1,6

 

0,8

 

 

 

2,4

4,4

 

3,6

 

 

 

8,0

2.2.3. Інформаційно-дорадче забезпечення інноваційної моделі відтворення сільськогосподарського виробництва

1. Надання дорадчих послуг, поширення інформації серед суб’єктів господарювання з питань: інноваційних моделей, спрямованих на використання ресурсо- та енергозберігаючих технологій, ефективне використання сільськогосподарських угідь та продукції сільського господарства.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

2,4

 

1,8

 

 

 

4,2

0,8

 

0,4

 

 

 

1,2

1,6

 

1,4

 

 

 

3,0

Покращення інформаційного обслуговування населення, розширення сфери зайнятості сільського населення, розроблення інноваційно-інвестиційних та технологічних проектів.

2. Організація підготовки та проведення навчальних семінарів з актуальних питань розвитку сільськогосподарського виробництва, підприємництва та сільської місцевості.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

9,8

 

7,2

 

 

 

17,0

1,6

 

1,0

 

 

 

2,6

8,2

 

6,2

 

 

 

14,2

3. Розроблення рекомендацій з дорадчого супроводження процесів інноваційного відтворення сільськогосподарського виробництва. Розвиток системи впровадження альтернативних видів палива.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

2,2

 

1,6

 

 

 

3,8

0,6

 

0,4

 

 

 

1,0

1,6

 

1,2

 

 

 

2,8

2.2.4. Сприяння розв’язанню проблем сільського населення та комплексному розвитку сільської місцевості

1. Надання дорадчих послуг з питань: самоорганізації сільських територіальних громад, розроблення програм комплексного розвитку сільської місцевості, реалізації угод про соціальне партнерство, проведення моніторингу виконання таких програм.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

6,2

 

4,6

 

 

 

10,8

1,2

 

0,6

 

 

 

1,8

5,0

 

4,0

 

 

 

9,0

Поліпшення інфраструктури сільських населених пунктів, заохочення молоді до роботи і проживання в сільській місцевості.

2. Проведення семінарів по підвищенню рівня знань та вдосконаленню практичних навичок з питань: облаштування та функціонування інженерно-технічних комунікацій сільських населених пунктів, покращенню благоустрою сіл, соціально-культурного обслуговування населення шляхом розширення мережі сервісних підприємств.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

1,2

 

1,0

 

 

 

2,2

0,4

 

0,2

 

 

 

0,6

0,8

 

1,0

 

 

 

1,6

3. Проведення навчальних семінарів з питань: несільськогосподарського підприємництва, створення нових робочих місць та розвитку ринку праці в сільській місцевості.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

7,2

 

5,2

 

 

 

14,4

1,2

 

0,6

 

 

 

1,8

6,0

 

4,6

 

 

 

12,6

4. Здійснення дорадчих послуг з питань: сприяння сільським громадам у реалізації соціальних проектів, участі в процесах підготовки, прийняття та виконання рішень та програм місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Проведення моніторингів під час виконання таких програм.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

  4,4

 

3,2

 

 

 

7,6

1,0

 

0,4

 

 

 

1,4

3,4

 

2,8

 

 

 

6,2

5. Надання дорадчих послуг і захисту прав та законних інтересів сільського населення з питань: підвищення рівня якості життя в сільській місцевості, створення сільським населенням, що працює на умовах самозайнятості, малих підприємств у сфері соціально-побутових послуг, розвитку сільського зеленого туризму, народних промислів та інших видів несільськогосподарської діяльності.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

6,0

 

4,2

 

 

 

10,2

1,4

 

0,8

 

 

 

2,2

4,6

 

3,4

 

 

 

8,0

6. Організація роботи з надання консультаційної допомоги у створенні: інформаційно-навчальних центрів, клубів, груп за інтересами у тому числі для жінок (з ведення бізнесу, домашнього господарства, народних ремесел, кулінарії, комп’ютеризації, догляду за дітьми, тощо), дітей і молоді, осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, переселенців.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

3,2

 

2,4

 

 

 

5,6

0,6

 

0,2

 

 

 

0,8

2,6

 

2,2

 

 

 

4,8

2.2.5. Формування дієздатної мережі сільськогосподарських дорадчих служб та ринкової системи розповсюдження сільськогосподарських знань, технологій та інформації

1. Підтримка мережі збору та поширення інформації стосовно надання соціально спрямованих дорадчих послуг.

2016-2020

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

4,2

1,2

3,0

Поліпшення матеріально-технічних баз дорадчих служб.

Розширення мережі ринкової інформації та поліпшення інформаційного доступу для населення.

2. Матеріально-технічне забезпечення дорадчої служби.

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Районна Дорадча служба

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

Разом

9,6

 

7,0

 

 

16,6

1,4

 

1,0

 

 

2,4

8,2

 

6,0

 

 

14,2

3. Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування

1. Компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

60,0

8,0

52,0

Зменшення собівартості виробництва органічної продукції за рахунок компенсації затрат виробника на проведення сертифікації виробництва (сировини, продукції)

2. Компенсація в розмірі 20% вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області  на умовах державних закупівель

2016-2020

Відділ АПР райдержадміністра-ції

Обласний бюджет

Районний, сільські бюджети

 

Разом

80,0

 

80,0

 

 

 

160,0

-

 

-

 

-

80,0

 

80,0

 

 

 

160,0

Здешевлення вартості органічної продукції з метою забезпечення її конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

     Рішення районної ради

    (Одинадцята  сесія

     сьомого скликання)

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів місцевого та субвенції з  обласного бюджету на

виконання заходів Програми  розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького  району  за пріоритетними напрямками на 2016 -  2020 роки

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому  бюджеті та субвенції обласного бюджету  на виконання заходів Програми  розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького  району  за пріоритетними напрямками на 2016 - 2020 роки (надалі - Програма).

1.2. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання пріоритетних завдань з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, визначених Програмою, за такими напрямами:

- відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським господарствам (далі ОСГ) по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною роботою та придбанням обладнання, селянським фермерським господарствам  (далі СФГ) на реконструкцію тваринницьких ферм;

-  розвиток бджільництва;

-  садівництво та ягідництво;

-  розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;

-  підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності;

- розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування.

1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів  та відповідальним виконавцем Програми є відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації (надалі – Відділ).

1.4. Рішенням обласної комісії на  конкурсній основі розподіляються кошти на виконання  нижченаведених заходів Програми, а саме:

-  підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності на виконання затверджених сесією обласної ради Напрямів та заходів сільськогосподарської дорадчої діяльності;

- компенсація в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на посадку плодово-ягідних насаджень на площі не більше 2 га;

-  компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.

1.5 Рішенням районної комісії на  конкурсній основі розподіляються кошти на виконання  нижченаведених заходів Програми, а саме:

-  компенсація в розмірі 20% вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам на умовах державних закупівель;

- часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських кооперативів;

- компенсація витрат в розмірі 100% при закладенні саду та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, спеціалізованих та дошкільних закладів,будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів;

- підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.

      

  1.6 Відповідальними за виконання заходів, які фінансуються шляхом отримання субвенції обласного бюджету та місцевими бюджетами є відділ агропромислового розвитку, фінансове управління райдержадміністрації та  виконкоми сільських рад, виконкоми об’єднаних територіальних громад (надалі – Уповноважені органи).

 

1.7. Фінансова підтримка не надається  заявникам, які:

-  визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство (для юридичних осіб);

-  перебувають у стадії припинення юридичної особи;

- перебувають у стадії припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

- мають заборгованість  з податків і зборів;

- отримали фінансову підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

1.8. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть заявники на участь у Програмі.

 

 

 

 

Положення для заходів, які проводяться на конкурсній основі

 

1.9. Для проведення конкурсу з визначення учасників Програми відділ агропромислового  розвитку утворює комісію, до складу якої входять спеціалісти відділу агропромислового райдержадміністрації,  фінансового управління райдержадміністрації, відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Гадяцької ОДПІ ГУДФС у Полтавській області(за згодою), члени постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування (за згодою), представник Громадської ради при райдержадміністрації (за згодою), представники профільних зацікавлених  управлінь, відділів, асоціацій та об’єднань.

Очолює комісію начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.

1.10. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу у друкованих засобах масової інформації, а закінчує за 5 днів до останнього засідання Комісії.

1.11. В оголошенні про проведення конкурсу передбачається подання наступної інформації:

- назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються документи;

- термін подачі документів;

- завдання і заходи з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, які будуть фінансуватись на конкурсній основі;

- критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка з   місцевих бюджетів, а також обсяг такої підтримки;

       - номер і дата документу, яким затверджено Порядок використання коштів місцевого бюджету на виконання заходів Програми.

  1.12. Претенденти на одержання фінансової підтримки на конкурсній основі подають до Комісії наступні документи:

а) заявку за встановленою  формою;

        б) копію статутного документа та  довідку про банківські реквізити;

        в) копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід);

       г) довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;

       д) скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;

е) письмове зобов’язання повернути у місячний термін до місцевого бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;

є) перелік документів,  визначених відповідно до напрямів фінансової підтримки.

1.13. Подані Комісії документи реєструються у журналах реєстрації заявок на участь у конкурсі, які ведуться окремо по кожному із напрямів фінансової підтримки.

1.14. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються заявникам. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно.

1.15. Засідання Комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 1 грудня звітного року. Комісія розглядає подані документи на участь у конкурсі у порядку черговості їх реєстрації за відповідним напрямом фінансової підтримки.

1.16. Рішення про надання фінансової підтримки  з місцевого бюджету приймається Комісією при відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Відповідне рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії.

На підставі рішення Комісії протягом 3-х робочих днів складаються реєстри одержувачів фінансової підтримки (за встановленими Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації формами) і подаються до  постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування або виконкомам сільських рад, об’єднанню територіальних громад для  фінансування з місцевих бюджетів та до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації разом з підтверджуючими документами (договір, виписка із рішення сесії, довідка) для отримання субвенції з обласного бюджету.

1.17. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні фінансової підтримки, управління направляє у триденний строк  заявнику письмове повідомлення із зазначенням причини відмови.

 

 

Положення для заходів, що фінансуються шляхом

надання субвенції місцевим бюджетам

 

 

1.18. Для визначення учасників Програми в частині видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету Уповноважені органи створюють відповідну комісію (надалі – Комісія) та розпочинають приймання заявок та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення щодо права отримання дотації у друкованих засобах масової інформації, а закінчують 1 грудня звітного року.

1.19. В оголошенні про надання фінансової підтримки наводиться наступна інформація:

- назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються документи;

- термін подачі документів;

- завдання і заходи з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, які будуть фінансуватись;

- вимоги до суб'єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка з  обласного бюджету, а також обсяг такої підтримки;

- номер і дата розпорядчого документа,  яким затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми.

1.20. Заявники на одержання фінансової підтримки подають до Комісії такі документи:

а) заявку за встановленою Департаментом формою;

б) копії паспорта  та коду, довідки про відкриття поточного рахунку в банку фізичної особи або копію статутного документа та  довідку про банківські реквізити юридичної особи;

в) довідку про реєстрацію особистого селянського господарства, видану сільською, селищною чи міською радою;

          г) копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід) (для юридичних осіб);

          д) довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (для юридичних осіб);

          е) скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);

є)  письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та документи, визначені відповідно до напрямів фінансової підтримки;

ж) перелік документів визначений відповідно до напрямів фінансової підтримки.

1.21. Уповноважені органи на підставі рішення Комісії складають реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано кошти фінансової підтримки та подають його до Департаменту разом з підтверджуючими документами (довідка, договір, виписка із рішення сесії) від місцевих органів влади та/або інвесторів про готовність співфінансування в розмірі, передбаченому Програмою.  Останній реєстр подається  до 5 грудня поточного року.

1.22. Після отримання коштів субвенції Уповноважені органи відповідно до  реєстрів перераховують одержувачам  кошти на рахунки, відкриті в банках.

 

 

 

 

        Положення для заходів, що фінансуються   місцевими бюджетами

 

1.23. Для визначення учасників Програми в частині видатків за рахунок  місцевих бюджетів Уповноважені органи створюють відповідну комісію (надалі – Комісія) та розпочинають приймання заявок та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення щодо права отримання дотації у друкованих засобах масової інформації, а закінчують 1 грудня звітного року.

1.24. В оголошенні про надання фінансової підтримки наводиться наступна інформація:

- назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються документи;

- термін подачі документів;

- завдання і заходи з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, які будуть фінансуватись;

- вимоги до суб'єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка з  обласного бюджету, а також обсяг такої підтримки;

- номер і дата розпорядчого документа,  яким затверджено Порядок використання коштів місцевих  бюджетів на виконання заходів Програми.

 

 

ІІ Порядок використання коштів за заходами:

 

2.1. Відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським господарствам по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною роботою та придбанням обладнання, селянсько-фермерським господарствам  на реконструкцію тваринницьких ферм:

 

2.1.1. Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних фермах та ОСГ, які утримують від 3 до 20 корів, шляхом повернення коштів у розмірі 100% вартості послуг.

Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби надається власникам сімейних ферм та ОСГ, які утримують від 3 до 20 корів, за штучно осіменену корову в поточному році, але не більше, ніж раз на рік.

Послуги зі штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби надаються племпідприємствами Полтавської області.

Комісії для відшкодування вартості штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби власникам сімейних ферм та ОСГ, приймають на участь у Програмі такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

- довідку про надані зі штучного осіменіння послуги, видану племпідприємством та завірена печаткою;

- довідку про наявність корів, видану сільською, селищною чи міською радою, не пізніше як за два тижні до дня її подання, у довільній формі;

- копії паспортів великої рогатої худоби.

 

2.1.2. Відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів ОСГ та сімейним фермам, які утримують від 6 до 20 корів шляхом компенсації витрат в розмірі 50 %, але не більше 10000 грн. на одне ОСГ або сімейну ферму, при умові співфінансування з місцевих бюджетів

 

Відшкодування 50% вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів надається власникам ОСГ та сімейних ферм, які утримують від 6 до 20 корів, ідентифікованих та зареєстрованих у встановленому порядку.

Часткове відшкодування витрат на доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів здійснюється власникам ОСГ та сімейних ферм за закуплене в поточному році для власного користування доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів.

Для отримання часткового відшкодування витрат на обладнання власники ОСГ та сімейних ферм подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

- довідку про реєстрацію особистого селянського господарства, видану сільською, селищною  радою, об’єднаною територіальною громадою;

- довідку про кількість корів, видану сільською, селищною радою , об’єднаною територіальною громадою не пізніш як за два тижні до дня її подання у довільній формі;

- копії паспортів великої рогатої худоби;

- копії платіжних документів та технічної документації на доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів;

Перевага надається ОСГ та сімейним фермам, які придбали доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів виробників Полтавської області.

 

2.1.3. Відшкодування завершених у поточному році етапів реконструкції тваринницьких ферм у розмірі до 30% (фактично понесених витрат без урахування ПДВ) при умові співфінансування з місцевих бюджетів

 

Відшкодування, завершених у поточному році етапів реконструкції тваринницьких ферм надається селянсько-фермерським господарствам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 10 млн. грн.

Для отримання часткового відшкодування вартості витрат суб’єкти господарювання подають до Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

- копію документа, що посвідчує право власності або оренди об’єкта реконструкції;

- копії проектної документації на реконструкцію об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою;

- засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера, скріплені печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на реконструкцію об’єктів;

- засвідчену підписом керівника, скріплену печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого реконструйованого об’єкта;

Перевага надається суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у галузі молочного скотарства, здійснюють реконструкцію об'єктів з використанням енергозберігаючих технологій.

 

2.2 Розвиток бджільництва:

 

2.2.1. Підтримка пасічників-початківців, випускників  ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів області останнього року випуску перед звітним, мешканців Гадяцького району, шляхом відшкодування 30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше 10 тис. грн. на одну особу, при умові співфінансування з місцевих бюджетів

Фінансова підтримка надається пасічникам-початківцям, випускникам   ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів області останнього року випуску перед звітним, мешканців Гадяцького району.

Для отримання фінансової підтримки до Комісії подаються такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

- копія диплома про закінчення навчального закладу;

- довідка з сільської, селищної, об’єднаної територіальної громади про реєстрацію пасіки за місцем її розташування;

-  ветеринарний паспорт на пасіку;

- копії платіжних документів на обладнання та матеріали (рахунок, платіжне доручення, видаткова накладна).

 

2.2.2. Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової підтримки на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних пасік для ОСГ, ФОП, ПП, СФГ шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, закупленого у сертифікованих господарствах, але не більше ніж 5 тис. грн. на одну пасіку, при умові співфінансування з місцевих бюджетів

 

Фінансова підтримка надається пасічникам власникам ОСГ, ФОП, ПП,  СФГ.

Для отримання фінансової підтримки до Комісії подаються такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- довідка з сільської, селищної ради, об’єднаної територіальної громади про реєстрацію пасіки за місцем її розташування;

- копії платіжних документів на придбані племінні бджолосім’ї (рахунок, платіжне доручення, видаткова накладна);

- свідоцтво про присвоєння статусу племінної пасіки, де придбано племінні бджолосім’ї;

-  ветеринарний паспорт на пасіку;

- акт про передачу (продаж) і закупівлю племінних бджолосімей.

 

2.3 Садівництво та ягідництво:

 

2.3.1. Компенсація в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на посадку плодово-ягідних насаджень на площі не більше 2 га

 

Учасниками програми є: ОСГ, СФГ, ФОП, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень.

 Для участі в конкурсному відборі  учасники подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:

- копії документів, що посвідчують право власності чи оренди земельної ділянки на період: для ягідництва 3-5 років, для садівництва не менше 20 років;

-  копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, інші підтверджуючі документи на виконання робіт;

- копії документів, підтверджуючих походження посадкового матеріалу;

- акт виконаних робіт по посадці саду;

Перевага надається суб’єктам господарювання, які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у  атестованих господарств Полтавської області,  які внесені до Державного реєстру  виробників насіння і садивного матеріалу.

 

2.3.2. Компенсація витрат в розмірі 100%  при закладенні  саду та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, та дошкільних закладів, медичних та соціальних закладів району

 Учасниками програми є загальноосвітні,  дошкільні заклади, медичні та соціальні заклади району та/або суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що заклали плодово-ягідні насадження на ділянках, що знаходяться у використанні вищезазначених закладів.

Для закладів, що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, кошти надаються  за умови співфінансування з місцевих бюджетів, або інших джерел.

Для участі в конкурсному відборі учасники подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

- копії документів, що посвідчують належність земельної ділянки загальноосвітнім, дошкільним закладам, медичним та соціальним закладам  району;

-  копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, інші підтверджуючі документи на виконання робіт згідно кошторису;

- копії документів підтверджуючих походження посадкового матеріалу;

- акт виконаних робіт;

Перевага надається суб’єктам господарювання, які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у  атестованих господарств Полтавської області,  які внесені до Державного реєстру  виробників насіння і садивного матеріалу.

 

2.4. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації:

 

Часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

 

Кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства, сімейні ферми, фізичні особи та підприємці – сільськогосподарські товаровиробники (які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 10 млн. грн.) для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування.

Фінансова підтримка надається кооперативу на умові співфінансування з обласного бюджету та/або інших джерел в розмірі, передбаченому Програмою та за умови попередньої оплати кооперативом постачальнику техніки 10 відсотків її вартості та укладення з Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідного договору.

У разі коли кооператив надає у користування третім особам або відчужує придбану сільськогосподарську техніку, обладнання та устаткування до закінчення п’ятирічного строку її експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до обласного та місцевих бюджетів.

Під відшкодовування потрапляє сільськогосподарська техніка, обладнання та устаткування вітчизняного та зарубіжного виробництва, як нова так і та, що була у використанні.

Гранична сума коштів, що спрямовуються на відшкодовування придбання кооперативом сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування не перевищує 600,0 тис. грн. (далі – гранична сума коштів).

Для участі у конкурсному відборі кооперативи подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

-  копію статуту, завірену нотаріально;

- виписку з банківського рахунка про наявність фінансових ресурсів, достатніх для оплати 10 відсотків вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, заявленої у кошторисі (рахунку);

- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності;

- кошторис (рахунок) на придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування.

Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору кооперативів є:

- наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніка);

- кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам;

- відповідність заявленої до придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування обсягу та переліку послуг, які надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану;

Перевага надається багатофункціональним кооперативам з більшою чисельністю членів та кооперативам, що придбали техніку та обладнання виробників Полтавської області.

Кооперативи,  які отримали фінансову підтримку, протягом п’яти років, щокварталу до 5 числа наступного місяця надсилають Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та відділу  агропромислового розвитку райдержадміністрації інформацію про використання бюджетних коштів та про свою фінансово-економічну діяльність.

 

2.5. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності:

 

До участі у виконанні заходів Програми залучаються на основі конкурсного відбору сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до відповідного державного Реєстру. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації з урахуванням стану розвитку сільськогосподарського виробництва і сільської місцевості, потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення в дорадчих послугах на конкурсних засадах визначає виконавців Програми, здійснює розподіл коштів місцевого бюджету між переможцями конкурсу.

Участь у конкурсі щодо надання соціально-спрямованих послуг беруть суб’єкти дорадчої діяльності – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, які пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорадчих служб.

Для участі в конкурсному відборі суб’єкти дорадчої діяльності подають комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:

- завірені в установленому порядку копії установчих документів суб’єкта дорадчої діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності;

- довідку про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб;

- довідку про наявність мережі дорадчої служби в області;

- звіт про діяльність суб’єкта дорадчої діяльності в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності за попередній період.

Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору є:

-  наявність більшої мережі дорадчої служби в області;

-  наявність матеріально-технічної бази;

- позитивний досвід роботи в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності;

- кількісний та якісний показник кваліфікованих кадрів (дорадників та експерт-дорадників);

- різноманітність послуг, що надає суб’єкт дорадчої діяльності.

Кошти  перераховуються головним розпорядником на рахунок виконавця згідно актів виконаних робіт, передбачених планом заходів сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Суб’єкти дорадчої діяльності (переможці конкурсного відбору)  до 5 числа наступного місяця надсилають відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації інформацію про використання бюджетних коштів .

 

2.6. Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування:

 

2.6.1. Компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки

 

Учасники Програми – суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці на території Гадяцького   району та отримали сертифікат відповідності на органічну продукцію.

Право на отримання фінансової підтримки згідно з цією Програмою мають фізичні чи юридичні особи, що здійснюють або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці на території Гадяцького  району.

Продукція (сировина) таких виробників повинна пройти оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримати сертифікат відповідності.

Для участі в конкурсному відборі  учасники подають комісії при Департаменті такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:

          - копію сертифіката відповідності органічної продукції  та продуктів харчування;

- копії документів, що підтверджують понесені витрати у зв’язку з проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності.

 

2.6.2. Компенсація в розмірі 20% вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області  на умовах державних закупівель

 

Кошти надаються на умові співфінансування з обласним бюджетом.

Учасники програми - господарства всіх форм власності, що здійснюють, або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці на території Полтавської області та отримали сертифікат відповідності на органічну продукцію.

Для участі в конкурсному відборі учасники  подають комісії  такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.20 цього Порядку:

       -  копію сертифіката відповідності органічної продукції  та продуктів харчування;

        -  копії накладних, платіжних доручень,  договорів  та інших підтверджуючих документів на  постачання органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області, району;

         - копію повідомлення про визнання переможцем за результатом процедури закупівлі.

ІІІ. Прикінцеві положення

 

3.1. З метою забезпечення повного та ефективного використання бюджетних коштів при потребі проводиться їх перерозподіл між напрямами і заходами Програми відповідно до фактичних потреб. Перерозподіл бюджетних коштів здійснюється за поданням відділу агропромислового райдержадміністрації з послідуючим затвердженням  сесією районної ради, сільської (селищної) ради та об’єднаною територіальною громадою.

Фінансова підтримка переможцям конкурсу та учасникам Програми надається в порядку черговості надходження заявок.

3.2. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації щоквартально (наростаючим підсумком) до 25 числа наступного місяця після звітного періоду надає Департаменту  агропромислового розвитку облдержадміністрації та фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію про стан використання коштів, що надані на реалізацію заходів Програми.

3.3. Не пізніше ніж через два місяці після закінчення бюджетного року  відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації надає фінансовому управлінню райдержадміністрації та постійній комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування підсумковий звіт щодо виконання заходів Програми.

3.4. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Виконувач обов’язків

начальника відділу

агропромислового розвитку

райдержадміністрації                                                                С.М. Паниця