Печать

 

 ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(Тридцять третя сесія шостого скликання)

 

 

 22.01.2015

Про внесення змін до районної

комплексної Програми соціального

захисту осіб з обмеженими фізичними

можливостями на 2013-2020 роки

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість», Указів Президента України від 27.12.2005 № 1845/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів» та від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інвалідів»,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки,виклавши підпункт 3.2.1 пункту 3.2 «Надання додаткових виплат, пільг, компенсацій та грошової допомоги малозабезпеченим особам з інвалідністю» в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення                     (Тарасенко В.Ю.).

 

 

Голова

районної ради                                                                            В. НІКІТЕНКО    

                                                                                                                                                       Додаток

                                                                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                                                                        (Тридцять третя   сесія

                                                                                                                                                         шостого скликання)

 

 

Напрями діяльності та заходи

районної Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки

п/п

Назва нап-ряму діяль-ності (пріо-ритетні зав-дання)

Перелік заходів

Програми

Строк виконан-

ня заходу

Вико-навці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

У тому числі

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3.2.

 

 

Надання додаткових виплат, пільг, ком-пенсацій та грошової допомоги малозабезпеченим осо-бам з інва-лідністю

3.2.1. Передбачити мож-ливість надання додат-кових виплат, пільг, компенсацій малозабез-печеним особам з інва-лідністю при розробці програм соціально-еко-номічного розвитку району, місцевих бюд-жетів зокрема:

-виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги    

2013-2020

Управ-ління соціаль-ного захисту населен-ня рай-держадміністрації

Район-ний бюджет

 

1173,2

131,2

135,0

106,0

155,0

160,0

161,0

163,0

162,0

Поліпшення соціаль

но-побуто

вого та матеріаль-

ного становища осіб з інвалідніс-

тю

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                                                                                                                          В. Тарасенко