ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

 

 (Тринадцята  сьома сесія сьомого скликання)

 17 серпня 2018 року       

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 12.07.2018

«Про затвердження Положення про проведення конкурсу та

призначення  на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад

Гадяцького району»

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши подання Гадяцької районної державної адміністрації №01-37/1767 від 09.08.2018, враховуючи висновок постійної комісії,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення тридцять п’ятої позачергової сесії

 Гадяцької районної ради сьомого скликання від 12.07.2018  року «Про затвердження Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад Гадяцького району», виклавши  пункт 1 вищезазначеного рішення в новій редакції, а саме:  

          «Затвердити Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад Гадяцького району (додаток  1) та типову форму контракту з керівником комунального закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району» (додаток до Положення).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму (Гайдабура С.Б.).

 

 

Голова

районної ради                                                                             В.НІКІТЕНКО

 

 

 Додаток  2

до рішення тридцять п’ятої позачергової сесії районної  ради сьомого скликання

від 12 липня 2018 року

                                                                           

 

                                                          

                                                                        

Типова  форма   контракту  

з керівником комунального закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності 

територіальних громад  Гадяцького району

 

 

м. Гадяч                                                             ___  __________ 20___року

 

 

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації, в особі начальника відділу_____________________________________________ (надалі – Уповноважений орган), який діє на підставі Положення про відділ, з одного боку, та громадянин(-ка) України _________________________

_____________________________________________________________, (надалі – Керівник), з другого боку, на підставі рішення конкурсної комісії від ______________ 20____ року, уклали цей контракт про те, що:

громадянин(-ка) України _________________________________________

призначається на посаду директора  __________________________________

__________________________ (надалі – Заклад ) на строк _________(_______) років.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Керівник у своїй роботі у межах питань, установлених чинним законодавством України, Статутом Закладу та цим Контрактом, підзвітний Уповноваженому органу.

 1.2. За цим Контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо здійснювати управління Закладом, забезпечувати його діяльність, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Закладом, а Уповноважений орган зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.

1.3.    Цей Контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Керівником та Уповноваженим органом, які є сторонами Контракту.

1.4. Керівник є правомочним представником Закладу. Керівник при виконанні покладених на нього обов’язків керується законодавчими актами України, Статутом Закладу, наказами Уповноваженого органу, іншими нормативними документами.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Керівник здійснює поточне керівництво Закладом, організовує його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Закладу, передбачених законодавством України, Статутом Закладу та цим Контрактом.

2.2. Керівник зобов`язаний:

 • організовувати діяльність Закладу;
 • забезпечувати організацію освітнього процесу, здійснювати контроль за його ходом та результатами, відповідати за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • дотримуватись виконання перспективного плану розвитку Закладу, який розглядався на засіданні конкурсної комісії;
 • створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного, місцевого бюджету;
 • забезпечувати функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками Закладу;
 • забезпечувати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу;
 • забезпечувати умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у Закладі;
 • забезпечувати подання потреби Закладу в установленому порядку до Уповноваженого органу для складання кошторису доходів і видатків/планів використання бюджетних коштів;
 • вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам Закладу відповідно до вимог законодавства України, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;
 • дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;
 • забезпечувати нормування праці в Закладі відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • дотримуватись норм чинного законодавства України, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов Колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавської) дисципліни;
 • виконувати вимоги, надані Уповноваженим органом Закладу в межах своєї компетенції;
 • формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про діяльність Закладу та оприлюднювати таку інформацію;
 • оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про     перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;
 • призначати на посади та звільняти з посад заступника керівника, педагогічних та інших працівників Закладу;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування Закладу;
 • сприяти здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Закладу;
 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до державних стандартів;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів відповідно до вимог законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів, відповідно до чинного законодавства;
 • щорічно звітуватися за свою діяльність та виконання показників ефективності освітньої діяльності та використання майна;
 • у разі припинення Контракту передати справи новопризначеному Керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника;
 • забезпечувати дотримання академічної доброчесності;
 • забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Закладом спільного майна, відображеного в балансі Закладу;
 • забезпечувати виконання показників ефективності освітньої діяльності та використання майна;
 • здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України, Статуту Закладу та цього Контракту.

2.3. Керівник має право:

 • діяти від імені Закладу, представляти його інтереси у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 • у межах своєї компетенції видавати накази, доручення, давати вказівки всім підрозділам та працівникам Закладу;
 • здійснювати добір та розстановку кадрів, укладати трудові договори з працівниками Закладу, заохочувати їх, накладати на них стягнення відповідно до чинного законодавства України;
 • вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника передбачених чинним законодавством України, Уповноваженим органом, Статутом Закладу та цим Контрактом.

2.4. Уповноважений орган зобов`язується:

 • створити Керівнику необхідні умови для виконання ним своїх повноважень;
 • дотримуватись умов даного Контракту;
 • організовувати та здійснювати фінансовий контроль за діяльністю Закладу;
 • здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Закладом майна;
 • організовувати та здійснювати контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених чинним законодавством України, Статутом Закладу та цим Контрактом.

2.5. Уповноважений орган має право:

 • вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління Закладом та розпорядження його майном;
 • проводити перевірки діяльності Закладу з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності Закладу;
 • тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього, обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;
 • звільнити Керівника у разі закінчення Контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Контрактом.

 

 1. ОПЛАТА ПРАЦІ, МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Керівникові виплачується за рахунок коштів Уповноваженого органу посадовий оклад згідно штатного розпису та виплата за вислугу років у розмірі, передбаченому нормативно – правовими актами з оплати праці.

3.2. Оплата праці Керівника корегується відповідно до змін посадових окладів чи тарифних ставок на коефіцієнт зміни згідно з чинним законодавством України.

3.3. Керівникові  додатково встановлюється у межах наявних коштів на оплату праці:

- надбавки за складність і напруженість у роботі у розмірі ______ посадового окладу і фактично відпрацьованого часу;

- надбавка за престижність професії у розмірі  ____ відсотків посадового окладу;

Граничний розмір зазначених надбавок для Керівника встановлюється відповідно до законодавства.

3.4. Керівникові виплачується:

- грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків відповідно до законодавства за наказом Уповноваженого органу у межах наявних коштів на оплату праці;

- щоквартальна премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, у розмірі, що не перевищує посадового окладу, за наказом Уповноваженого органу у межах наявних коштів на оплату праці.

3.5. Преміювання Керівника здійснюється за наказом Уповноваженого органу відповідно до Порядку преміювання у межах наявних коштів на оплату праці;

У разі невиконання або неналежного виконання Керівником обов’язків, передбачених цим Контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в Закладі нещасного випадку із смертельним наслідком премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

3.6. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка, тривалість якої визначається відповідно до чинного законодавства України. При наданні щорічної основної відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Керівник погоджує з Уповноваженим органом час та порядок використання відпустки (початок, завершення, одноразово чи частинами тощо).

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

4.1. При невиконанні чи неналежному виконанні обов’язків, передбачених цим Контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Контракту.

4.2. Керівник несе матеріальну відповідальність, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду Закладу та (або) державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

4.3. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

5.1. Внесення змін і доповнень до цього Контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод. У разі незгоди з пропозицією про зміни Контракту сторона дає мотивовану відмову.

5.2. Цей Контракт припиняється:

 • після закінчення терміну дії Контракту;
 • достроково за згодою сторін;
 • з ініціативи Уповноваженого органу до закінчення терміну дії Контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України;
 • з ініціативи Керівника, у випадках передбачених чинним законодавством.

5.3. Контракт може бути розірваний з ініціативи Уповноваженого органу у разі:

- систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, визначених цим Контрактом;

- невиконання перспективного плану розвитку Закладу, який розглядався на засіданні конкурсної комісії;

- одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

- невиконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, в результаті чого для Закладу настали значні негативні наслідки;

     5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення строку його дії:

 • у разі систематичного невиконання Уповноваженим органом своїх обов’язків за Контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення результатів діяльності Закладу;
 • у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов'язків за Контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. Якщо розірвання Контракту проводиться на підставах, встановлених у Контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

5.6. У разі дострокового припинення Контракту з незалежних від Керівника причин на нього повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством України.

5.7. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим Контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.

5.8. За два місяці до закінчення строку дії Контракту він може бути продовжений або укладений на новий строк.

 

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ КОНТРАКТУ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

6.1. Термін дії  Контракту :           з ___ _______________ 20___ року до ___ ___________ 20___ року

6.2. Цей Контракт набирає чинності з дати підписання його сторонами.

6.3. Особливі умови:

Сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності  умов цього Контракту, за винятком коли:

- сторони посилаються на умови Контракту при захисті своїх інтересів у суді;

- про умови Контракту інформуються відповідні працівники Закладу та інші особи у зв’язку з необхідністю виконання Контракту.

Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов Контракту цими працівниками та особами.

Конфіденційність Контракту не поширюється на умови, регульовані законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд за дотриманням законодавства.

6.4. Цей Контракт укладений українською мовою у двох автентичних примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

6.5. Невід’ємною частиною Контракту є перспективний план розвитку Закладу.

6.6. Відомості про Заклад:

 

повна назва - ________________________________;

місцезнаходження -___________________________;

ідентифікаційний код -___________________.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН                              КЕРІВНИК                                                                                    

 

Відділ освіти Гадяцької районної

державної адміністрації

місцезнаходження

код ЄДРПОУ _____________

телефон__________________

_________________________

(ПІП начальника відділу)

 

_______________________

(підпис начальника відділу)

____________________________________

      (прізвище, ім'я, по батькові)

   домашня адреса:

______________________________________

   паспорт ____ № ___________ виданий

_______________________________________  від ___________________.

Домашній телефон:

Службовий телефон:

    ______________

    (підпис керівника)