Печать

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Перша сесія сьомого скликання)

27 листопада 2015 року

  

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Гадяцької районної ради сьомого скликання

 

 1. Функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних

комісій районної ради (далі – постійні комісії) визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом районної ради та цим Положенням.

 

 1. Постійні комісії є органами районної ради, відповідальні перед нею і

їй підзвітні. Постійні комісії утворюються з числа депутатів районної ради для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її органів. Кожен депутат може брати участь з правом дорадчого голосу в роботі всіх затверджених районною радою комісій.

 

 1. Постійні комісії обираються районною радою на строк її

повноважень  у складі голови і членів комісії.

Склад постійних комісій обирається радою за пропозицією голови ради з урахуванням представництва фракцій та груп.

Склад постійних комісій обирається за списком.

Вибори заступника голови комісії, її секретаря та інші питання структури вирішуються відповідно комісією безпосередньо на своєму засіданні.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані  голова районної ради  та його заступник.

 

 1. Постійні комісії працюють за своїми планами, які складаються на

рік і затверджуються на їх засіданнях.

          За дорученням ради або її голови, за власною ініціативою до плану роботи комісії включаються питання:

           попереднього розгляду програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

звітів про виконання програм і бюджету, про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва;

попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань;

надання за результатами перевірок рекомендацій на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

здійснення контролю за виконанням рішень ради та делегованих районній державній адміністрації повноважень;

інші питання, які виносяться на розгляд ради.

 

 1. Постійні комісії мають право ініціювати скликання сесій, розробляти

проекти рішень ради, готують висновки з порушених питань, їх представники виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.

 

 1. Постійні комісії за дорученням ради, її голови або за власною

ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питання, віднесені до відання ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд їх керівників, а при необхідності на  розгляд  ради.

 

 1. Постійні комісії у питаннях, що належать до їх компетенції, згідно із

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень матеріали і документи.

 

 1. Організація роботи постійних комісій покладається на голів комісій. Голови ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісії, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями а також громадянами, організовують роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності або неможливості виконання обов’язків голови комісії його повноваження може здійснювати заступник голови комісії або секретар комісії.

 

 1. Засідання постійної комісії скликаються її головою або за ініціативою більшості членів комісії в міру необхідності, але не менш одного разу у квартал. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина від загального складу комісії.

 

 1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Вони приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності особою, яка вела засідання заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
 2. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, які розташовані на території району, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати і вжиті заходи повідомляється комісіям у встановлений ними термін, але не пізніше тридцяти днів.

 

 1. Постійна комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів та інших фахівців. При необхідності може утворювати підкомісії з основних напрямків своєї діяльності.

 

 1. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях. Рішення, прийняті на них, підписуються головами відповідних комісій.

 

 1. Протоколи засідань постійних комісій, їх висновки та рекомендації оприлюднюються на офіційному веб – сайті районної ради протягом десяти робочих днів від  дати проведення.

 

 1. Особи, які входять до складу постійних комісій, працюють на громадських засадах.