1. Перелік тестових письмових питань, критерії оцінювання

 

 1. Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями модернізації  та пріоритетні завдання розвитку освіти України?
 2. Які обов’язкові складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти?
 3. Що таке інклюзивна освіта?
 4. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в Новій українській школі?
 5. Що є  колегіальним  органом  управління закладу загальної середньої освіти?
 6. Які повноваження закладу загальної середньої освіти?
 7. На засадах якої моделі освіти буде працювати Нова українська школа?
 8. Органи управління у сфері освіти?
 9. Що необхідно розуміти під  гуманізацією освіти?
 10. Які спрямування у навчанні може обрати старшокласник у рамках профільної освіти?
 11. Які ключові компетентності мають оцінюватися в системі загальної освіти України?
 12. Що  таке «ефективність управління закладом освіти»?
 13. Яка роль учителя в Новій українській школі?
 14. У чому полягають функціональні обов’язки директора школи за новим законодавством? 
 15. Що є в основі педагогіки партнерства Нової української школи? 
 16. Які повноваження педагогічної ради? 
 17. Розкрийте поняття Державного стандарту загальної середньої освіти? 
 18. Який чинник є визначальним для формування сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти?
 19. Що  має  стати  запорукою успіху Нової української школи?
 20. Що є найважливішою складовою  сучасного педагогічного процесу?
 21. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування  закладу загальної середньої освіти? 
 22. Чим визначаються основні вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей  здобувача  загальної середньої освіти  відповідного рівня? 
 23. Хто може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти? 
 24. На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти? 
 25. Що таке інформальна освіта? 
 26. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа? 
 27. Якою повинна бути наповнюваність класу закладу загальної середньої освіти згідно з діючим законодавством? 
 28. Які ключові компетентності Нової української школи?
 29. Хто є учасниками  освітнього процесу закладів загальної середньої освіти
 30. На чому сфокусовані нові освітні стандарти?
 31. Якими основними рисами повинен володіти такий тип керівника як «лідер»?
 32. У  якому законодавчому документі прописано державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам?
 33. Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років?
 34. Коли почнеться навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти для профільної середньої освіти?
 35. Визначте характеристики випускника Нової української школи?
 36. Яка мета атестації педагогічних працівників?
 37. Як будуть розподілятися фінанси у Новій українській школі?
 38. На які основні етапи розрахована реформа Нової української школи?
 39. Які ключові завдання  сучасного освітнього менеджменту?
 40. Що слід розуміти  під методами активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів?
 41. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
 42. Які нові форми здобуття освіти регламентує Закон України «Про освіту»?
 43. На який період розрахована Концепція  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 44. Що є метою внутрішнього контролю з боку керівника?
 45. Яка із  наукових  характеристик сучасної освітньої  парадигми є  пріоритетною?
 46. Що означає поняття «академічна доброчесність»?
 47. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»? Яка тривалість кожного з них?
 48. Типи закладів освіти, що забезпечать здобуття загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 49. На які цикли поділятиметься початкова освіта за Концепцією Нової української школи?  

 

       Із загального переліку питань у спосіб, визначений конкурсною комісією, для кожного учасника тестування обирається  20 тестових питань. Кожне питання  передбачає три варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним. На виконання тестових завдань відводиться 30 хвилин.

           Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень балів (50 %) вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.

 

 1. Ситуаційне завдання (зразок) та критерії оцінювання

 

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев'ятих класи, а при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора?

 

           Ситуаційні  завдання розв’язуються письмово. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. На виконання ситуаційного завдання відводиться 30 хвилин.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

 

 

 1. Презентація та критерії оцінювання перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 

           Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

         2  бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  

 0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.